Verenigingen houden straks te weinig over aan inzamelen oud papier….wurgcontracten?

10 januari 2018

van de verenigingen en scholen die oud papier inzamelen kregen we als fractie van de PvdA signalen dat de voorstellen die het college van BGL etc. doet voor nieuwe inzamelmethodes tot veel minder inkomsten leiden dan de huidige werkwijze. Reden om opnieuw raadsvragen te stellen aan het college van BGL etc.:

“Geacht college van Steenwijkerland,

 

Wij volgen als fractie van de PvdA met grote interesse, en soms verwondering, de door u gekozen route om te komen tot een (nieuwe) inzamelmethode voor oud papier. Dit, omdat wij beseffen dat de inkomsten uit de inzameling van oud papier voor de deelnemende verenigingen en scholen van grote betekenis zijn. U heeft eind december de inzamelaars een keuze voorgelegd uit een viertal inzamelmethodes:

  1. Inzamelen met een platte kar (alleen nog in 2018 toegestaan)
  2. Inzamelen met een achterlader met dozen (alleen nog dit jaar en 2019 en 2020)
  3. Een brengcontainer op een vaste locatie
  4. Huis-aan-huis containers van 240 liter met zijlader

Uw voorstellen en de uitnodiging om hieruit een keuze te maken hebben bij de verenigingen en scholen de nodige onrust teweeggebracht. Een belangrijk aspect daarvan is de vergoeding die u koppelt aan de inzamelmethodes. Ze leiden steeds tot een forse terugloop van de inkomsten voor de meeste inzamelaars. De varianten worden ervaren als een keuze tussen de kogel en de strop, een wurgcontract. Een van de inzamelaars calculeerde dat hun inkomsten per kg met een (vaste) brengcontainer meer dan halveren: van 10 cent per kg naar 4,5 cent per kg. Dit hangt o.a. samen met de hoge vergoedingen voor de container die u/ROVA berekent (€ 150,- per maand). Voor kleinere inzamelende verenigingen is het daardoor nagenoeg onmogelijk om de door u in de brief van 21 december gesuggereerde vergoedingen te realiseren. Bij inzameling met een achterlader in het weekend is de opbrengst voor de verenigingen en scholen nog slechts 3 of 4 cent per kg (volgens uw eigen berekening). Wij verzoeken u te reageren op de volgende vragen:

  • Heeft u in uw voorstellen de overweging betrokken om te komen tot een (nieuwe) inzamelmethode die de inkomsten van de verenigingen en scholen zoveel mogelijk in stand houdt?
  • Welke mogelijkheden zijn er nog om de kosten van de (nieuwe) inzameling terug te dringen? €150,- per maand voor een (vaste) container + €120,- voor wisseling zijn voor kleinere inzamelaaars niet op te brengen.
  • Inzameling met (blauwe) containers reduceert de inkomsten van de verenigingen en scholen in uw voorstel tot 4 of 5 cent per kg bij een waarde van 10 cent per kg in de markt, met een achterlader tot 3 of 4 cent. Vele vrijwilligers gaan nu maandelijks op pad om het papier op te halen of te laden, met een belangrijk duurzaamheidseffect en sociaal effect. Wij zijn huiverig dat uw voorstellen hun motivatie ondergraaft en deze waardevolle inzamelstructuur met verenigingen op den duur teniet doet. Herkent u dat risico?
  • De raad heeft, op initiatief van de PvdA, een motie in stelling gebracht die het college opgedraagt in gesprek te gaan met de inzamelaars om te komen tot verbeteringen in de inzameling van oud papier met als conditie “in gesprek te gaan met de huidige inzamelstructuur als uitgangspunt” (zie motie van 20 juni 2016). Wethouder Wagteveld heeft in die vergadering in een toespraak tot de raad de strekking van die motie overgenomen. Geeft u voldoende inhoud aan deze conditie in uw 4 voorstellen aan de verenigingen en scholen?
  • De “overgenomen” motie waarmee u op pad gestuurd bent dateert van juni 2016, de notitie van uw zijde die daartoe aanleiding gaf van mei 2016. U bent nu bijna 20 maanden “op pad”. Wij waarderen zorgvuldigheid in deze procedure maar ook afronding in de raad met een besluit. De motie riep ook daartoe op. Wanneer denkt u met voorstellen naar de raad te kunnen komen?”