28 mei 2016

Motie voor inzameling oud papier door scholen en verenigingen

De fractie van de PvdA zal dinsdag a.s. in de raad een motie indienen om de raad en het college tot een helder standpunt te brengen m.b.t. de inzameling van oud-papier. De inzet is om de inzameling door scholen en verenigingen overeind te houden. Het college wil blauwe mini-containers invoeren en de Rova een grotere rol geven. Dat gaat ten koste van de inkomsten van scholen en verenigingen en de bekostiging van jeugdactiviteiten en goede doelen. We hopen dat een meerderheid van de raad de motie zal ondersteunen.

“De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 31 mei ’16:

Overwegende dat:

  • Het college de aanschaf van blauwe mini-containers en herziening van de inzameling van oud-papier op dinsdag 17 mei ’16 als Advies A-document aan de raad heeft voorgelegd.
  • Een veelheid van kritische signalen vanuit de raad ingebracht is.
  • Insprekers en briefschrijvers van inzamelende verenigingen, stichtingen en scholen meermaals gewezen hebben op de ongewenste effecten van de invoering van de blauwe container en herziene inzamelstructuur op de financiering van hun (jeugd-) activiteiten.

Vaststellend dat:

  • Met de huidige inzameling door verenigingen en scholen reeds zeer hoge scheidingspercentages gehaald worden, waarschijnlijk mede door de grote motivatie om voor “het goede doel” en “de eigen club” een bijdrage te leveren.
  • Voldoende draagvlak in de samenleving voor een herziening van de inzamelstructuur ontbreekt.
  • Het college bij monde van wethouder Wagteveld nog onvoldoende helder kon reageren op de inbreng van de insprekers en de raad.

Draagt het college op om:

  • Af te zien van de aanschaf van de blauwe mini-container en de invoering daarvan per 1 januari 2017.
  • Opnieuw met de inzamelende scholen en verenigingen in gesprek te gaan met de huidige inzamelstructuur als uitgangspunt.
  • In dat overleg te zoeken naar verbeteringen van de huidige inzamelstructuur met scholen en verenigingen (waarbij gedacht kan worden aan veiligheid, continuïteit, dekkingsgraad van de gemeente, verdere optimalisering van de scheiding van papier, nieuwe verenigingen die willen toetreden etc.).
  • Aan de raad de opbrengsten van dit overleg te rapporteren voorzien van een voorstel.”