15 maart 2015

Motie voor behoud van wijkgebouw in Steenwijk Noord

Het college van BGL etc. dreigt de wijkvoorziening, Het Torennest, voor Steenwijk Noord te sluiten en zet druk op het bestuur van de wijkvereniging om onderdak te zoeken in zorgcentrum Nijenstede. De wijkvereniging acht dit onwenselijk, al is ze wel bereid om activiteiten gericht  op ouderen samen met Nijenstede uit te voeren. De fractie van de PvdA zal dinsdag een motie aan de raad voorleggen om een wijkvoorziening voor Steenwijk Noord te behouden.

Motie Torennest

De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 17 maart ’15,

Stelt vast:

  • Dat het wenselijk is in het kader van de inrichting van woonservicegebieden te kijken naar sociale verbindingen tussen ouderen in een wijk en ouderen in een verzorgingshuis. Dat dit ook fysiek vorm kan krijgen in bijv. Nijenstede, de Meenthehof, Nieuw Clarenbergh en De Landerijen.
  • Dat het evenzeer wenselijk is dat een wijkvoorziening beschikbaar is voor het brede palet aan op de sociale binding in een wijk gerichte activiteiten. Activiteiten door de buurtvereniging georganiseerd voor jeugd of anderen hebben een plek nodig die geschikt is voor die doelgroep.
  • In de communicatie van het gemeentebestuur met de wijkvereniging Steenwijk Noord onduidelijkheid is ontstaan over de continuïteit van een wijkvoorziening (in algemene zin en meer specifiek over Het Torennest). Dit voor een wijk van ruim 1500 inwoners, die verjongd en groeit in verbondenheid, onwenselijk is.
  • Het belang van een passende sociale wijk- en dorpsvoorziening voor de raad steeds uitgangspunt van beleid is geweest. Zie de inspanningen om passende voorzieningen in Scheerwolde, Blokzijl, Steenwijk West, Kalenberg, Wanneperveen etc. te realiseren. Kennelijk ook voor u, gezien uw recente voorstellen voor Ossenzijl en Giethoorn Noord.
  • Het Torennest kent een zeer hoge bezetting en ligt centraal in de wijk en verkeert in relatief goede staat (al is modernisering wenselijk). De aanhoudende onzekerheid ondergraaft de continuïteit van deze florerende voorziening. Een alternatieve locatie voor alle activiteiten zal zeker tot hoge kosten leiden.

Besluit:

  • De beschikbaarheid van een passende wijkvoorziening voor Steenwijk Noord te garanderen.
  • Het college op te dragen met dat uitgangspunt in constructief gesprek te gaan met de wijkvereniging Steenwijk Noord (en andere relevante betrokkenen) om dat vorm te geven.
  • Voor 1 juli 2015 aan de raad de vorderingen te rapporteren.

fractie Partij van de Arbeid