Iedereen doet mee!

24 januari 2018

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een samenleving waar plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, lichamelijke of geestelijke mogelijkheden, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Waar anderen tegenstellingen onderstrepen slaan wij bruggen en verbinden en versterken wij groepen in de samenleving.

Zo werken wij aan een inclusieve samenleving, hierbij hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding.

Het is van belang nieuwe Nederlanders (statushouders) zo goed mogelijk te begeleiden en te laten integreren in onze samenleving. Daarbij is het van belang dat men snel de Nederlandse taal leert en via werkervaring direct meedoet in de samenleving

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 wij de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal maken. wij dragen bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 wij willen dat er in de (jeugd)zorg en het onderwijs voldoende kennis is over en aandacht voor acceptatie van lhbti(lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen). voorlichtingslessen in het onderwijs zijn van groot belang.

 wij de ambitie hebben dat Steenwijkerland een regenbooggemeente wordt en daarmee een actief lhbti-beleid voert.

 wij taalonderwijs organiseren en statushouders zo snel mogelijk begeleiden naar (vrijwilligers)werk. deze combinatie zorgt voor een zo snel mogelijke integratie.

 wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve woningen. dat moet gebeuren zonder hen voorrang te geven op andere woningzoekenden met een urgentie.

 wij willen dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

 er wordt ingezet op werving van meer vrijwilligers voor de opvang en begeleiding van statushouders.

 er gezorgd moet worden dat nieuwkomers niet onnodig starten met schulden

 wij de “dag van de dialoog” blijven ondersteunen.