Ieder kind telt mee!

24 januari 2018

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat wij willen. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland. Achtergrond en afkomst lijken nog steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn.

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

Onderwijs

 wij scholen willen behouden in kernen en wijken door middel van samenwerking en/of brede scholen.

 wij sport- en cultuureducatie in het onderwijs stimuleren.

 alle scholen veilig, goed onderhouden en toegankelijk zijn. oók voor leerlingen met een fysieke beperking.

 wij inzetten op voorschoolse en vroegtijdige educatie.

 er een meerjarig programma voor de investering in schoolgebouwen komt. Veel schoolgebouwen in Steenwijkerland zijn ouder dan 40, en vaak zelfs ouder dan 60 jaar. deze gebouwen voldoen niet altijd meer aan eigentijdse opvattingen voor onderwijs. deze gebouwen willen wij klaar maken voor de toekomst.

 wij in een aantal wijken en kernen zien dat het wenselijk is om meerdere scholen onder één dak te brengen zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van eigentijdse onderwijsvoorzieningen.

 wij kansen zien voor Steenwijkerwold om de drie scholen slim te combineren met behoud van hun eigen identiteit. dit geldt ook voor Oldemarkt en de beide scholen in de gagels. natuurlijk moet de samenvoeging van de beide scholen in Giethoorn zo spoedig mogelijk definitief afgerond worden. dit alles met voldoende lokaal draagvlak.

Jeugdzorg

 voor ons “mee kunnen en mogen doen” de norm is! wij ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur. ook hierin werken wij samen met alle betrokken partijen.

 wij zorgen voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. hierbij hanteren wij de Jantje beton-norm.

 het uitgangspunt één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan blijft. het plan vooral van ouders en kinderen is.

 wij de weerbaarheid van kinderen en gezinnen versterken. gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en problemen bij een vechtscheiding.

 wangedrag van jongeren aangepakt wordt door handhaving, maar ook met (preventieve) zorg en ondersteuning.

 wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18e verjaardag niet in de steek te laten. vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23e verjaardag.

 wij de krachten met het bedrijfsleven bundelen in het regionaal arbeidsplatform, maar vooral het lokale bedrijfsleven, onder regie van de gemeente. door bijvoorbeeld voldoende stage- en leerwerk- plekken voor vmbo-, vso- en mbo-leerlingen te stimuleren. als gemeentelijke organisatie geven wij het goede voorbeeld.

 wij alle jongeren in beeld willen hebben, ook als ze niet op school zitten en niet werken. wij laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken.

 wij in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen.