In geouwehoer kun je niet wonen

24 januari 2018

In een betaalbare en duurzame woning wel!

Het aantal inwoners in Steenwijkerland zal de komende jaren nog licht groeien. Tegelijkertijd zal in delen van de gemeente de krimp aanhouden. Bij krimp en sterke vergrijzing zien wij het als taak om de ontmoeting van mensen mogelijk te blijven maken en te investeren in verbinding. Het aantal bewoners per huishouden zal zeker nog verder dalen. Daardoor blijft nieuwbouw nodig. De lopende revitaliseringprojecten in Vollenhove, Sint Jansklooster, Blokzijl en Steenwijk-Wijst moeten worden afgerond. De Oostermeenthe en de Gagels hebben prioriteit bij het opzetten van nieuwe revitaliseringprojecten. Daarnaast willen wij leegstand en verkrotting voorkomen. Wij kijken naar integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden samen beschouwd. Wij stimuleren woningcorporaties te investeren in duurzame maatregelen om deze lasten te beperken.

Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. Bij wijkvernieuwing en renovatie is dit een punt van aandacht. Het is hierbij ook van belang bij het overleg met de woningcorporaties kritisch te kijken naar het toewijzingsbeleid, zodat de samenstelling in een wijk niet te eenzijdig wordt.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 wij de wijken in Steenwijkerland die in de periode 1950-1970 zijn ontwikkeld willen revitaliseren.

 wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur.

 de gemeente in overleg met corporaties de voorraad goedkoopste huurwoningen aan wijst en er zorg voor draagt dat die goedkope huurwoningen verspreid over de verschillende wijken en dorpen liggen.

 wij gaan kijken of het eigen vermogen een rol kan spelen in het toewijzen van sociale huurwoningen, om te voorkomen dat de goedkopere woningen niet meer beschikbaar zijn voor mensen met lage inkomens.

 in alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars gemengde wijken en dorpen het uitgangspunt zijn.

 alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. hierover maken wij bindende afspraken met corporaties. de netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan.  wij met ontwikkelaars willen zorgen voor meer woningen in de midden huur.

 er meer woningen komen of worden aangepast in het kader van levensloopbestendig wonen.

 er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders.

 groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie willen starten hiervoor de ruimte krijgen om te onderzoeken.

 wij het grondprijsbeleid als sturingsinstrument zien voor de ont- wikkeling van woningbouw in onze gemeente en geen risico’s willen lopen door onze grondprijzen.

 wij de rol van huurdersverenigingen versterken.

 wij in onze gemeente de eigenaren in de particuliere sector kennen en er ook in deze sector toezicht op onderhoud en kwaliteit is. hiervoor voeren wij een woning-apk in.

 voor de verduurzaming van woningen een fonds wordt ingericht zodat er vanuit dit fonds voorfinanciering mogelijk is. de meer opbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit fonds worden teruggestort, zodat er een soort zelfvoorzienend fonds ontstaat.

 Herbestemming en transformatie van kantoren, winkels etc. een oplossing kan bieden om een tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. Daarmee wordt de leegstand opgelost en een impuls aan de woningmarkt gegeven.

 Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en  levensloopbestendig wonen worden bevorderd.

Specifiek voor de verschillende kernen:
 Wij in Vollenhove de renovatie van de omgeving Canneveltstraat in samenwerking met Wetland Wonen willen afronden.
 Wij in Vollenhove onderzoek naar de plancapaciteit voor nieuwbouwwoningen willen doen, zodat er voldoende mogelijkheden blijven na het volbouwen van Noordwal fase 3 en 4.
 Wij in Steenwijk gaan werken aan de verdere revitalisering van de Oostermeenthe.
 Wij in Steenwijk West samen met Woonconcept investeren in de renovatie tot tenminste 2025.
 Wij in Sint-Jansklooster samen met Wetland Wonen werken aan de verdere invulling van de Molenstraat e.o.
 Wij in Oldemarkt voorrang geven aan de invulling van de gaten in de bebouwing van de Hoofdstraat en de oude gemeentehuislocatie.
 Wij in Blokzijl de vernieuwing van de Wilhelminastraat e.o. willen afronding.
 Er in Giethoorn een kwalitatieve impuls in de woningen voor senioren nodig is. Wetland Wonen is daarbij een belangrijke partner.
 In Tuk de locatie Kiekebeld met voorrang ingevuld moet worden.

Specifiek voor de kleine kernen betekent dat
Er juist in landelijke gebieden meer behoefte is aan levensloopbestendig wonen of het combineren van meerdere huishoudens onder één dak. Leegstand moet worden voorkomen.
In overleg met corporaties, besturen van plaatselijke belangen en wijken en particuliere eigenaren zal er een plan worden ontwikkeld om leegstand te bestrijden. Dit vergt maatwerk.