7 december 2015

Einde onfatsoenlijke constructies Huishoudelijke Hulpen

Fractie PvdA stelt kritische raadvragen aan het college van BGL etc. over de arbeidsomstandigheden van huishoudelijke hulpen:

Geacht college,

FNV, CNV, VNG en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hebben vorige week een gezamenlijke aanpak afgesproken voor fatsoenlijke banen in de zorg.* Daarvoor worden structureel extra financiële middelen vrijgemaakt. In de wet worden extra waarborgen vastgelegd voor goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en de verantwoordelijkheid van werkgevers, zodat er niet wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Er komt een verbod op freelancers en alfahulpconstructies in de thuiszorg. Zo wordt de vermaledijde ratrace naar de bodem gestopt. Publiek gefinancierde banen moeten reguliere banen zijn tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Alle gemeenten moeten concrete afspraken maken over reguliere werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en goede kwaliteit. Daarvoor komen enige honderden miljoenen aanvullend beschikbaar.

Dit roept bij de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen op:

  • Wij nemen aan dat hiermee de door het college gekozen constructie met een bemiddelingsbureau voor huishoudelijke hulp en daaraan gekoppelde freelancers van de baan is? Wat is hierop uw visie?
  • Wij nemen aan dat de door u gestimuleerde en gefaciliteerde freelance-arbeid zal vallen onder de noemer “onfatsoenlijke arbeidsvoorwaarden” en bij wet verboden zal worden voor huishoudelijke hulp. Wat is uw inschatting in deze?
  • Welke maatregelen neemt u op korte en langere termijn om tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor huishoudelijke hulpen te komen die (mede) vanuit gemeentelijke (WMO-) middelen bekostigd worden?
  • Welke maatregelen neemt u in bredere zin op het vlak van WMO en huishoudelijke hulp gegeven het genoemde akkoord?
  • Wanneer denkt u de raad bij de overwegingen te betrekken?

Fractie van de Partij van de Arbeid

Luc F. Greven