30 september 2015

College: kom met “goed plan” voor 1 school in Giethoorn.

Een motie op initiatief van de PvdA om de nieuwe kansen om tot 1 school voor Giethoorn te komen aan de Beulakerweg heeft raadsbrede ondersteuning gekregen. Uit een bezoek van betrokken ouders en bewoners aan Provinciale  Staten bleek dat de gedeputeerde Van Haaf meer ruimte geeft voor deze ontwikkeling dan eerder uit een verslag van een bestuurlijk overleg tussen haar en wethouders van Steenwijkerland bleek. De motie roept het college op om die ruimte nu te verzilveren. Voor de locatie aan de Beulakerweg is veel draagvlak in Giethoorn.

De tekst van de motie luidt:

Overwegende dat:

 • Het college op 1 juli 2014 de gemeenteraad van Steenwijkerland per brief aangaf hard te werken aan een bestemmingsplan voor de school in Giethoorn aan de Beulakerweg.
 • Het college daarin het belang van 1 school voor Giethoorn aan de Beulakerweg onderschreef, mede gezien het draagvlak voor die locatie onder de bevolking.
 • Het college op 2 februari 2015 een brief aan de raad zond waarin kenbaar werd gemaakt dat overleg met de provincie over het realiseren van een gezamenlijke school voor Giethoorn Noord en Zuid aan de Beulakerweg (tussen de nummers 125 en 127) op bezwaren van de provincie stuitte.
 • Een raadsbreed gedragen motie het college vervolgens opriep middels bestuurlijk overleg in Zwolle alsnog ruimte te realiseren voor de locatie van 1 school aan de Beulakerweg.
 • Het college in de zomer van 2015 aan de raad meldde dat na bestuurlijk overleg met de provincie niet tot overeenstemming over de locatie Beulakerweg had geleid en dat nu gekoerst wordt op 2 locaties in de omgeving van de Spar-supermarkt.
 • Deze beide locaties vol in de aanloop van het toeristisch gebied van Giethoorn liggen.
 • Deze locaties onvoldoende draagvlak hebben bij betrokkenen.
 • Betrokken bewoners en vertegenwoordigers van plaatselijk belang woensdag 23 september een gedegen poging gedaan hebben om hun wens van 1 school voor Giethoorn aan de Beulakerweg onder de aandacht van gedeputeerden en Provinciale Staten van Overijssel te brengen.
 • Daarbij van hun zijde ook een begaanbare interpretatie van de ladder van duurzame verstedelijking is ingebracht. Deze ladder tot nu toe als een blokkade in de sfeer van de ruimtelijke ordening is opgevoerd.
 • Van de zijde van GS bij monde van gedeputeerde Van Haaf welwillend gereageerd werd met de boodschap: “Laat de gemeente maar met een goed plan komen.”

Draagt de raad van Steenwijkerland het college op:

 • De voorbereidingen voor een dergelijk “goed plan” voor 1 school aan de locatie Beulakerweg spoedig op te starten.
 • Hierover voor 1 januari aan de raad te rapporteren.
 • Daarbij voorrang te geven aan een positieve onderbouwing vanuit de ladder van duurzame verstedelijking.
 • Hierover intensief in bestuurlijk overleg te gaan met de provincie Overijssel.