23 juni 2017

College geeft in Omgevingsvisie voorrang aan grote boeren

In de Omgevingsvisie (pagina 9) die 20 juni aan de raad ter goedkeuring is voorgelegd geeft het college van BGL, CDA, CPB en D66 alle ruimte aan de verdere schaalvergroting van de agrarische bedrijven in Steenwijkerland. Die voorkeur voor de agrarische sector is bekend van dit college met 3 partijen die zich vooral aan de belangen van de LTO (de landbouworganisatie) verbonden hebben (wonderlijk is dat D66 daarin klakkeloos meegaat). In de Omgevingsvisie geeft het college aan dat de werkgelegenheid in de landbouw alleen op peil gehouden kan worden “door ruimte te geven aan schaalvergroting…..” Dat mag kennelijk ten koste gaan van de natuur en de inwoners van het landelijk gebied. Ze schrijven nl.: “Grootschaligheid kan botsen met landschappelijke en recreatieve waarden” en “toch moet er ruimte zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector” en “de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen een stevig stempel drukken op het buitengebied….grotere bedrijfsgebouwen….” etc. Een evenwichtige afweging van belangen is hier zoek. Landschap en recreatie worden ondergeschikt gemaakt aan grootschalige landbouw, met de inwoners van het buitengebied wordt helemaal geen rekening gehouden. Het college maakt geheel niet aannemelijk dat die grootschaligheid echt de werkgelegenheid dient. Het is ook waarschijnlijker dat die grootschaligheid tot minder werk leidt, conform de trend in ons land in de afgelopen decennia. De Omgevingsvisie bedient vooral de “grote boeren”. Die zullen ook de milieu-ruimte opgebruiken, ten koste van de ruimte van de reguliere bedrijven die uit willen breiden. Trijn Jongman diende namens de fractie van de PvdA een tegenvoorstel en riep daarin het college op tot een meer evenwichtige afweging te komen tussen de belangen van de agrarische sector en die van de natuur, het landschap, inwoners en recreatie en toerisme en alleen agrarische bedrijvigheid die naar aard en schaal past bij de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van Steenwijkerland te faciliteren en dus megastallen tegen te gaan. Tevergeefs, alle andere partijen stemden tegen en geven zo voorrang aan grote boeren.