30 mei 2017

Alle kinderen kunnen meedoen!

De fractie van de PvdA heeft de raad een motie voorgelegd om het college te stimuleren de € 197.000 die van het rijk (staatssecretaris Klijnsma) ontvangen is voor de bestrijding van armoede onder kinderen ook echt daarvoor te gebruiken. De PvdA heeft daar al meerdere keren op aangedrongen, maar het college komt niet verder dan een voorstel om slechts een derde deel ervan te besteden. We kennen in Steenwijkerland gezinnen met kinderen die maand na maand de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. De kinderen lopen het risico daar het slachtoffer van te worden: geen fiets als de oude te klein is geworden, geen kleding om in te kunnen sporten, geen computer voor het huiswerk etc. Van de vrijwilligers die zich hiermee bezig houden horen we schrijnende voorbeelden. Dat kan anders, het geld is ervoor beschikbaar, het is gênant dat dat voor lantaarnpalen ingezet wordt of verdwijnt in de reserves. De motie heeft de steun van de CU, VVD en het CDA, waarmee een meerderheid in de raad in beeld is.

De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 30 mei 2017

Constaterende dat:

In Steenwijkerland er 450 minderjarige kinderen in armoede leven;

Het kabinet extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding. Voor de gemeente Steenwijkerland een structureel bedrag van € 197.000, geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen;

Van mening dat:

We willen werken vanuit onze visie dat ” ieder kind kan meedoen”;

Kinderarmoede te alle tijden bestreden moet worden;

Wij in een samenleving willen leven waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de zijlijn zouden mogen staan;

Elke euro die besteed wordt aan meedoen voor kinderen, zichzelf dubbel en dwars terugverdient in het latere leven;

Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief;

We verder moeten kijken dan alleen naar huidige minimabeleid om alle kinderen mee te laten doen;

Draagt het college op om:

Als uitgangspunt te nemen ‘ieder kind kan meedoen”

Naast de voorgestelde en bestaande maatregelen een budget van €50.000 ( uit de geoormerkte gelden) beschikbaar te stellen en daarmee te experimenteren middels een pilot voor de ondersteuning van aanvragen.

De doelgroep niet te beperken tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar ook verborgen armoede aan te pakken ( zoals kinderen van ouders in de schuldhulpverlening, eenoudergezinnen met een laag inkomen, ZZP etc.)

Kinderen waar mogelijk betrekken bij wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te kunnen participeren.

Maximaal bedrag van € 500,00 per kind beschikbaar te stellen, zo nodig in natura

Waarbij niet meer dan 10% wordt besteed aan overhead, zodat 90% ten goede komt aan de kinderen voor wie het geld bedoeld is.

Met alle toegekende en afgewezen vragen een evaluatie in december 2018 voor de raad op te leveren en mede op basis daarvan samen met de raad een nieuw kader te ontwikkelen om de bestrijding van armoede onder kinderen zo veel als mogelijk is te verbeteren .

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties

PvdA, Trijn Jongman

CU

CDA

VVD