Politieke duiding van een beleidsarme perspectiefnota

Door Steven Bunt op 13 juli 2018

Op 10 juli 2018 is de perspectiefnota vastgesteld, gezien de tijd tussen de installatie van het nieuwe college en de voorbereidingen voor de nota kort was, is de nota beleidsarm gemaakt. Hierdoor zijn er nog geen grote politieke keuzes in verwerkt.

Fractievoorzitter Steven Bunt deed het woord namens de PvdA fractie:
Politieke duiding van een beleidsarme perspectiefnota: dat klinkt wat paradoxaal. Gezien het geschetste financiële beeld, de informatie de we nu hebben over onder andere het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de toename van de uitgaven in het sociaal domein, en de ambitieuze plannen die zijn gepresenteerd in het coalitieakkoord, verwachten we wel nog een aantal scherpe politieke keuzes te moeten maken. Het politieke debat zoeken we graag op in de aanloop naar en de bespreking van de programmabegroting 2019-2022 om zo een goede integrale afweging te kunnen maken. Graag geven we u aan de hand van een aantal onderwerpen die in deze PPN aan de orde komen als PvdA nog wat korte aandachtspunten mee om een goede programmabegroting te kunnen maken.

De toename van de kosten van de jeugdzorg, als gevolg van de indicering van zwaardere zorg baart ons zorgen. Naast de financiële consequenties die dit met zich meebrengt, gaan onze zorgen vooral uit naar de jeugdigen die deze zorg nodig hebben. Regionaal vindt er een analyse plaats wat deze stijging van de uitgaven veroorzaakt om grip te krijgen op de problematiek en de financiële consequenties daarvan. Wat ons betreft zullen we naast het leveren van goede jeugdzorg, nog meer moeten gaan inzetten op preventie van deze problemen. Richt uw pijlen daarbij niet alleen op de jeugdigen zelf, maar ook op de gezinnen en de omstandigheden waarin zij leven. Heb daarbij aandacht voor tijdige signalering bij het ontstaan van deze problemen.

De sociaaleconomische verschillen in onze samenleving nemen toe. U kunt het dagelijks in de krant lezen: ondanks dat het ons economisch goed gaat, profiteert niet iedereen daarvan; sterker nog: de verschillen tussen de mensen met een hoge en mensen met een lage sociaaleconomische status worden groter. Voor de opgaven in Steenwijkerland betekent dat: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? We hebben bijvoorbeeld onze suggesties gegeven tijdens de bespreking van het armoede- en minimabeleid, de financiële gevolgen van deze nota zullen we ook terugzien in de programmabegroting. Ook voor andere opgaven als de energietransitie in onze gemeente, of goed ouder worden in onze gemeente, zullen we oog moeten hebben voor een gelijkwaardige verdeling van lusten en lasten in onze samenleving.

Kritisch zijn we ten aanzien van de gang van zaken rondom het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. We hebben als raad in de vorige raadsperiode een besluit genomen over een plan waarvan – naar nu blijkt – de financiële consequenties niet voldoende inzichtelijk waren. We kunnen stellen dat het plan zoals dat er lag nu te ambitieus blijkt om waar te kunnen maken. Uit uw beantwoording van de schriftelijke vragen die door ons gesteld zijn, en die wij vandaag van u ontvingen, blijkt dat wij bij de meerjarenbegroting een realistisch voorstel krijgen over het IHP. Pas dan kunnen we dan dus verder een inhoudelijke integrale afweging hoe het verder gaat met de onderwijshuisvesting. Laten we voor nu in elk geval de les trekken dat het nodig is voor de samenwerking met de schoolbesturen, maar ook voor het aanzien van de lokale politiek, om zorgvuldiger om te gaan met dergelijke besluitvormingsprocessen.

We zien uit naar de programmabegroting die u aan de hand van de kaders zoals opgesteld in deze perspectiefnota gaat samenstellen, en gaan dan graag verder politiek inhoudelijk op de gemaakte keuzes in.

Steven Bunt

Steven Bunt

Ik ben Steven Bunt, 40 jaar en woonachtig in Giethoorn. Getrouwd met Frank de Jager, twee kinderen, Quinten van 2,5 en Florien van 6 maanden; worden opgevoed in co-ouderschap. Beroep: Wetenschappelijk onderzoeker en docent in Groningen. Deels op de Universiteit en deels op de Hanze Hogeschool. Mijn hobby’s zijn tennis en hardlopen, lezen en werken

Meer over Steven Bunt