Jeugdzorg

De regering legt veel meer taken bij de gemeente. Deze decentralisatie biedt veel kansen om dingen dichter bij mensen, bij jongeren, te organiseren. De PvdA zet zich in voor samenhangend beleid voor opleiding, werk, begeleiding en zorg waar nodig.

Jong zijn is geweldig. Een fase in je leven waarin je jezelf ontdekt, aan je ontplooiing werkt en grenzen opzoekt. De meeste jongeren redden zich gelukkig prima. Jongeren moeten in hun buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontwikkelen. Ook om hun grenzen te vinden. Pubers zijn dan ook meer dan alleen hangjongeren. Het is belangrijk dat kinderen een stabiele basis hebben en liefdevol worden opgevoed. Toch zijn er jongeren die, soms al op erg jonge leeftijd, in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis vaak ruzie is of ouders gescheiden zijn. Verwaarlozing en kindermishandeling komen vaker voor dan we denken. De jeugdhulpverlening verloopt daarbij niet altijd even optimaal. De gemeente heeft een belangrijke rol in het jeugdbeleid.

Vanaf 2015 zal de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Dat wil zeggen dat we als gemeente in ons jeugdbeleid beduidend meer verantwoordelijkheden en taken krijgen.

De overgang van jeugdzorg naar de gemeente is een grote operatie die, in samenwerking met de gemeenten in onze omgeving, zorgvuldig vorm moet krijgen. Er mogen geen kinderen en gezinnen tussen de wal en het schip raken gedurende deze overgang. Ook voor de jeugdzorg hechten we eraan dit zo lokaal mogelijk op te bouwen. Wel zal voor gespecialiseerde zorg gebruik gemaakt moeten worden van bovengemeentelijke voorzieningen. Samenwerking met andere gemeenten in de regio is nodig om in alle jeugdzorg op passend niveau te kunnen voorzien. Dat mag niet ten koste gaan van de transparantie van verantwoordelijkheden en de directe democratische sturing van het jeugdbeleid door de gemeenteraad van Steenwijkerland.

Welke verworvenheden willen we overeind houden?

– De best mogelijke jeugdzorg voor die kinderen die dit nodig hebben, waarbij de toegang tot de jeugdzorg niet afhankelijk mag zijn van de portemonnee van de ouders. Toegankelijkheid voor iedereen staat daarom voorop, wat niet betekent dat de kosten voor iedereen ook hetzelfde moeten zijn.

– Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving.

– Gelijke kansen voor ieder kind.

– Het mag niet zo zijn of worden dat er een oorzakelijk verband ontstaat tussen lage opleiding en slechte gezondheid / leefstijl.

Dit betekent voor de komende raadsperiode dat:

 • Jonge kinderen (tot 4 jaar) die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van voorschoolse activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Om dit te bereiken, wordt de samenwerking tussen kinderopvang,  peuterspeelzalen en het basisonderwijs verder gestimuleerd.
 • bij de decentralisatie van de Jeugdzorg we inzetten op samenwerking en de zorg zoveel mogelijk naar het kind brengen in plaats dat het kind naar de zorg toe moet. Volwaardige participatie van het kind met (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen in de maatschappij is het uiteindelijke doel.
 • kinderen hulp op maat krijgen, dichtbij en laagdrempelig en aangeboden door zo min mogelijk hulpverleners.
 • wij willen mensen in de regiefunctie zetten en ze de ruimte geven om zichzelf te helpen door de krachten om hen heen zoveel mogelijk te bundelen.
 • alle kinderen in beeld moeten zijn, om voortijdig schooluitval te voorkomen en ze eerder op de juiste plek te krijgen.
 • voor betere en efficiënte Jeugdzorg de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die dat niet willen, worden andere aanbieders gezocht. Ook wordt ingezet op minder bureaucratie, minder marktwerking en behoud van de expertise van de huidige medewerkers.
 • wij inzetten op preventie, op ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief en op ontschotting.
 • wij streven naar een betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.
 • wij streven naar een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen en we ophouden met onnodige etikettering.
 • hulp en ondersteuning gericht zijn op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
 • voor preventie middelen worden vrijgemaakt.
 • we inzetten op een pilot ter voorbereiding van de veranderende wetgeving in 2015.
 • in Steenwijkerland geen wachtlijsten zijn voor de jeugdzorg.
 • hulpverlening aan jongeren en gezinnen één aaneensluitend traject dient te zijn (één kind, één gezin, één plan) vanuit alle levensdomeinen. Jeugdigen en opvoeders mogen in de samenhang en continuïteit van zorg geen hinder ondervinden van het stelsel.
 • we stimuleren dat zorginstellingen zo veel mogelijk wijkgericht gaan werken: ofwel kleinschalig inrichten van de buurtgerichte zorg.

P1110778