31 oktober 2015

WMO beleid (huishoudelijke verzorging) van gemeente Steenwijkerland houdt geen stand!

Kevin Wevers, advocaat, was stellig: “Het beleid van de gemeente Steenwijkerland is in strijd met de Wet en kan gewoon geen stand houden. Bij de bezwaarcommissie wordt er gewoon een streep door gezet.”.  Om het beleid te veranderen is het nodig dat er klanten zijn  die bezwaar aantekenen tegen het onrechtmatige beleid van de gemeente. Dit kost moeite en geld, maar dit laatste krijgt men terug zodra de zaak gewonnen wordt. Tot nu toe heeft Kevin Wevers alle zaken in de gemeente Steenwijkerland gewonnen. Mensen weten vaak hun rechten niet, maar kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit moet de gemeente gratis aan de klanten aanbieden. Ondanks dat er enkele mensen in Steenwijkerland in bezwaar zijn gegaan en ook gewonnen hebben, verandert de gemeente haar beleid niet. Zij moet dit pas, na een gerechtelijke uitspraak. Zolang iedereen in bezwaar gelijk krijgt, komt men dus nooit bij de rechter en verandert er niets. Tenzij… Als er genoeg mensen bezwaar aantekenen kan dit ook leiden tot verandering van beleid. Er zijn tot nu toe weinig bezwaren ingediend.  Het is nu zo dat de huishoudelijke verzorging (HV1) via Huistiptop moet worden aangevraagd hetgeen een algemene voorziening wordt genoemd. HV1 valt in Steenwijkerland onder de participatiewet en niet onder de WMO. Op basis van inkomen wordt bepaald op je recht hebt op ondersteuning of niet. De voorziening wordt door de  rechter niet als algemene voorziening gezien, omdat dit niet financieel laagdrempelig is, wat een vereiste is voor een algemenen voorziening.  Als je echter in bezwaar gaat en  een recht doet gelden op een maatwerkvoorziening vanuit de WMO, krijg je van de bezwaarcommissie gelijk. Bezwaar indienen heeft dus effect! De wetgever beoogde maatwerk. Dat is het beleid van de gemeente Steenwijkerland niet!

De zaal was boos te horen dat mensen die een aanvraag indienen en verwezen worden naar Huistiptop zelf hun recht moeten halen, terwijl de bezwaarcommissie van de gemeente Steenwijkerland meerdere malen te kennen heeft gegeven dat het beleid niet juist is. In een beschikking wees men het college expliciet op hun gebrek aan kennis: “Een laatste aantekening van de commissie betreft de vertegenwoordiging van het college ter zitting. De commissie gaat er vanuit dat de vertegenwoordiger van het college op een hoorzitting op de hoogte is van de wetgeving, de memorie van toelichting bij de Wmo 2015 en van de toepasselijke jurisprudentie”. Toch is dit voor het college onvoldoende aanleiding het beleid te wijzigen. Er wordt op diverse manieren geconstateerd dat het beleid niet rechtmatig is en de cliënt moet zijn recht maar zien te halen.  Riek van Kampen, bestuurder bij het FNV, gaf aan dat  ZONL per 2017 stopt met het aanbieden van de huishoudelijke voorziening, als het beleid niet verandert. Vanuit de zaal werd gepleit voor goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Het gaat immers om meer dan zorg: afhankelijkheid, waarbij een vertrouwensband van belang is, beperkingen waardoor signaleringen van belang zijn. De beste zorg kan worden verleend door een zorgmedewerker die fatsoenlijk betaald krijgt en dus in loondienst is Via Tiptop betaal je bij als cliënt bij ziekte van de zorgverlener de eerste 6 weken 170% van het loon:100% voor de vervanger en 70% voor de zieke zorgverlener (als ZZP-er). Werkelijk absurd!

Het wordt tijd dat het beleid wijzigt. Trijn Jongman zal namens de PvdA fractie dan ook inventariseren of de andere partijen gevoelig zijn voor bovenstaande argumenten en of men gezamenlijk kan komen tot een goed en duurzaam beleid voor de huishoudelijke verzorging. Lukt dit niet, dan is het zaak dat de klanten massaal bezwaar gaan aantekenen!

De kans dat men de zaak wint is levensgroot: het college zit volledig mis met dit beleid.

Zie ook dit bericht van dezelfde advocaat in andere gemeenten.

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/aalten/topdrukte-jurist-uit-aalten-door-bezuiniging-huishoudelijke-hulp-1.5253614