Werk maken van werk

24 januari 2018

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief.

De werkloosheid is nog te hoog. Een groeiend probleem is dat er sprake is van het niet aansluiten van het aanbod bij de vraag. Wij staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld. Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel mensen blijven aan de kant staan. Het is van belang creatief te zijn en te zorgen voor meer inclusieve arbeidsorganisaties, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen. In een inclusieve arbeidsorganisatie werken mensen met een arbeidsbeperking samen met mensen zonder arbeidsbeperking. Nu is er te vaak sprake van gescheiden werelden. Als het normaal wordt dat wij elkaar binnen een arbeidsorganisatie ontmoeten, is dat daarbuiten ook geen probleem. Onbekend maakt onbemind.

Het niet aansluiten van het aanbod op de vraag is tweeledig. De opleiding die men heeft afgerond past niet bij de vraag op de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers en opleidingsinstituten moet gekeken worden hoe dit beter op elkaar is aan te sluiten.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en er voor zorgt dat er ten minste 5% van de werknemers van de gemeente in dienst is met een doelgroep indicatie.

 wij met onze regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en overheid) bekijken hoe wij jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten voor de arbeidsmarkt in onze regio.

 wij samen met het bedrijfsleven moeten zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus.

 wij onze inkoopvoorwaarden als gemeente gebruiken om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. dit is nu gebaseerd op 5%, wij willen dit verhogen naar 10%.

 wij het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders. die ondersteuning helpt om verspilling van hun talenten te voorkomen.

 wij het re-integratiebeleid inzetten op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk betaalde banen. als dat niet of nog niet mogelijk is, geven wij loonkostensubsidie of bieden wij beschut werk. voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

 wij voor mensen met een onregelmatig inkomen (bijvoorbeeld zzp’ers) de drempel verlagen om vanuit de bijstand bij te verdienen,

 wij ervoor zorgen dat organisaties die werken met gemeenschapsgeld en meedoen met aanbestedingen een fatsoenlijke salariëring en beloning hanteren (cao). de “wijt normering topinkomens “wordt streng nageleefd.

 verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk niet toelaatbaar is.

 wij voorstander zijn van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

 wij vinden dat werkzoekenden zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken in hun zoektocht naar betaald werk. dit plan ondersteunen wij waar mogelijk en wij maken afspraken met elkaar in gelijkwaardigheid. het verwerven van de Nederlandse taal door statushouders is daar onlosmakelijk onderdeel van.

 wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en vso. voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de WSW. nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen wij ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. op die manier kunnen wij ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt. de noordwestgroep zien wij in deze als een belangrijke samenwerkingspartner.

 wij kiezen voor de meeste optimale begeleiding van de mensen die zijn aangewezen op de IGSD en de noordwestgroep. deze organisaties staan voor een reorganisatie, waarbij onze belangrijkste criteria toegankelijk en nabijheid zijn.