24 maart 2015

Vragen over verkeersveiligheid en communicatie rond ’t Schar

 

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft vragen aan het college van BGL etc. gesteld m.b.t. de communicatie rond de verkeerssituatie aan ’t Schar in Steenwijk.

Geacht  college,

Aan ’t Schar in Steenwijk heeft u het voornemen de uitbreiding van het parkeren voor de supermarkt aldaar mogelijk te maken. Mede naar aanleiding van insprekers in de raad, die bezwaar maken tegen de uitwerking van dit plan, heeft een deel van de raad u opgeroepen meer te investeren in de communicatie met de omwonenden. Recente publicaties (OSC 16 maart) en berichten uit de wijk roepen nu toch weer vragen bij ons op:

  • U lijkt vooral te communiceren met de wijkvereniging (zoals wethouder Wagteveld in december in de raad al aangaf) en claimt ook hun instemming met het plan. In de krant van 16 maart neemt de voorzitter van de wijkvereniging daar evenwel nadrukkelijk afstand van. Kunt u ons informeren over de gang van zaken en ook aangeven wat het (eventuele) ontbreken van instemming van de wijkvereniging voor de besluitvorming betekent?
  • In meer algemene zin roept uw werkwijze de vraag op welke positie u in dergelijke processen toemeet aan inwoners of groepen die zich niet vertegenwoordigd achten door de wijkvereniging. In dit geval gaat dat om de direct omwonenden verenigd in de werkgroep Bezorgde Bewoners Het Schar, die zich onvoldoende gehoord achten. Elders zijn vergelijkbare situaties denkbaar.
  • De genoemde werkgroep lijkt vooral aandacht te vragen voor de veiligheid rondom de flink gegroeide supermarkt, specifiek voor fietsende schoolkinderen. Wij vernemen graag welke maatregelen u juist voor de kwetsbare verkeersdeelnemers bij de ontwikkelingen aan ’t Schar neemt.