5 januari 2016

Verlies streekfunctie Steenwijk dreigt, college moet meer inzet plegen

De fractie van de PvdA heeft het college van Steenwijkerland gewezen op de dreiging van het verlies van de streekfunctie van Steenwijk en verzocht om een reactie op onderstaande vragen:

Geacht college,

De provincie Overijssel is ver gevorderd met haar heroverweging van de Omgevingsvisie. GS spreekt in haar voorstel aan de Staten (PS 2015/853, ter behandeling op 6 en 20 januari) onder meer over de positie van Steenwijk: “Wij leggen de focus in ons beleid op de stedelijke netwerken (lees: Zwolle, Enschede, Deventer e.d.)….Wij sturen in de stedelijke netwerken, afhankelijk van behoefte, op concentratie van (boven)regionale functies op economische toplocaties en hoogdynamische plekken als binnensteden, stationsgebieden en stadsassen. Omdat connectiviteit steeds belangrijker wordt, koppelen wij dit ruimtelijke beleid aan ons mobiliteitsbeleid.” Daarnaast stelt GS voor: “De status “Streekcentrum” van de kernen Hardenberg, Steenwijk vervalt.” Dit baart ons als fractie van de PvdA grote zorgen. Dit betekent een beperking van de mogelijkheid tot vestiging van bedrijven met een (sub-)regionale functie en van bovenlokale woningbouw en vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van de binnenstad van Steenwijk en openbaar vervoersvoorzieningen cq het stationsgebied. In de periode sinds 2000 heeft Steenwijk steeds baat gehad bij haar streekfunctie. Het bracht extra investeringen met zich mee (met bijdragen van de provincie) in o.a. het centrum en het stationsgebied en droeg ook bij aan de sterke groei van de werkgelegenheid in het eerste decennium (in de top van de gemeenten in het noorden van het land). Uit de toelichting bij het voorstel van GS komt naar voren dat het gemeentebestuur van Hardenberg zich met hand en tand verzet tegen het verlies van deze positie, het college van Steenwijkerland lijkt minder strijdbaar. We lezen op pagina 5: “1 Gemeente Hardenberg heeft aangegeven zich niet te herkennen in …het standpunt van GS inzake het laten vervallen van de status ‘streekfunctie’. 2 De gemeente Steenwijkerland herkent en erkent de concentratie van bedrijvigheid in stedelijke netwerken….gemeente vindt ook dat PS zich op dit moment nog niet uit kan spreken over de streekfunctie.”

Wij verzoeken u om een reactie op de volgende vragen:

  • Herkent en erkent u, met ons, het grote belang van de status van streekfunctie voor Steenwijk voor de ontwikkeling van heel Steenwijkerland?
  • Kunt u ons aangeven welke inspanningen u tot nu toe geleverd heeft om deze positie in de vernieuwde Omgevingsvisie vast te houden en wat uw inzet zal zijn in de komende periode van besluitvorming hierover?
  • Samen optrekken met Hardenberg heeft in het verleden steeds bijgedragen aan het behoud van de streekfunctie. Nu lijkt u verschillende standpunten in te nemen. Is dat juist? Bent u van zins de samenwerking met Hardenberg om de streekfunctie te behouden te herpakken?
  • Wij worden via de passende raadskanalen gaarne intensief op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Kunt u dat toezeggen?

Fractie van de Partij van de Arbeid

Luc F. Greven