4 juni 2017

Verbeter beleid rond armoede en minima!

Door het CDA, de CU en de PvdA is in de raad een motie ingediend die het college van BGL etc. oproept het armoede- en minimabeleid te verbeteren. We hebben als fractie veel onderzoek gedaan en met mensen gesproken over de uitvoering van het huidige beleid. De conclusie was: teveel mensen lopen vast op de huidige regels en blijven van steun verstoken, terwijl alle hulpverleners duidelijk is dat ze het niet redden. Vaak worden kinderen het slachtoffer. ook daarvoor dienden we (eerder) een motie in. Beide behaalden een meerderheid in de raad. We zullen nu het college scherp volgen op de uitvoering ervan.

Overwegende dat:

– Het armoede en minimabeleid in het komende najaar herijkt wordt.

– De centrale ambitie van de gemeente in het sociaal domein luidt: alle inwoners van Steenwijkerland kunnen deelnemen aan het sociale, maatschappelijke en economische verkeer.

– Wet- en regelgeving opgesteld is ten dienste van de mens.

Constaterende, n.a.v. de workshop armoede en minimabeleid van 9 mei, dat:

– Er mensen zijn die tussen de wal en het schip vallen en daardoor niet in staat zijn deel te nemen of gaan nemen aan het sociale, maatschappelijke en economische verkeer.

– De regelingen van het huidige armoede en minimabeleid alleen voor mensen zijn met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

– De huidige regelgeving een bureaucratische benadering in de hand werkt.

– Chronisch zieken in schrijnende situaties terecht kunnen komen door hoge zorgkosten, ook wanneer het inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.

– Kinderen van ouders met een laag besteedbaar inkomen (al dan niet door schulden) vaak niet in staat zijn volwaardig mee te doen.

– Het vaak mogelijk is te doen wat nodig is, door te kijken welke effecten mensen willen bereiken en van daaruit te kijken of dit past binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein.

– Iedere situatie anders is en maatwerk vanuit een integrale benadering van de participatiewet, de jeugdwet en de WMO voor veel mensen een oplossing kan bieden.

– Het huidige beleid zo is ingericht dat werken niet altijd loont, omdat mensen als hun inkomen net boven de 110 procents-norm uitstijgt, niet meer in aanmerking komen voor allerlei regelingen en er dus sprake is van een armoedeval.

 

Draagt het college op:

– Alles in het werk te stellen om de centrale ambitie in het sociale domein waar te maken , namelijk inwoners mee te laten doen en daarop in te zetten bij de herijking van het armoede en minimabeleid.

– Samen met de raad waarden vast te stellen waar we als gemeente voor willen staan, zodat we van daaruit kunnen kijken wat nodig is om mensen te ondersteunen.

– Bij het nieuwe armoede en minimabeleid in te zetten op een integrale benadering van de wetten binnen het sociaal domein, vanuit de doelstellingen van die wetten, waardoor maximaal ingezet kan worden op maatwerk en dus oplossingen.

– Te onderzoeken of het mogelijk is om de harde grens van 110% van de bijstand los te laten en andere criteria te gaan gebruiken om te bepalen of mensen in aanmerking komen voor de regelingen uit het armoede- en minimabeleid, zoals op basis van besteedbaar inkomen of op basis van draagkracht of op basis van andere criteria. Op deze manier zouden meer mensen die feitelijk in armoede leven en nu geen rechten hebben op de regelingen, toch ondersteund kunnen worden.

– Bij de herijking ernaar te streven de regelingen van het armoede- en minimabeleid zo in te richten dat werken meer dan nu het geval is, loont. Dus voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk beperken van de armoedeval.

– Dit alles mee te nemen bij de herijking van ons armoede en minimabeleid dit najaar, bij beleid voor chronisch zieken en bij beleid voor kinderen in armoede. College maak hierbij logische keuzes en heb het lef om dit beleidsterrein verantwoord anders aan te vliegen, met als doel gewoon te doen wat nodig en mogelijk is om mensen in hun kracht te zetten!

en gaat over tot de orde van de dag.