Uit het gewest

Door Koos Dalstra op 26 november 2017

Uit het Gewest

Vervolg Regionale actiecentra in alle windstreken

Regionale actiecentra – Concept GO (Gelderland/Overijssel) oktober 2017
In de verenigingsraad is afgesproken aan de slag te gaan met het opzetten van regionale actie centra. Dit om de kracht van onze beweging, van ons potentieel, beter te ontsluiten. Dat moet op de plekken waar de energie zit. Dichtbij huis. Waar we de beweging van buiten naar binnen met elkaar vorm kunnen geven.
We gebruiken de plekken waar de beweging sterk is om andere plekken binnen en buiten de beweging ook sterker te maken. We starten met vier regionale actiecentra en schalen op zodra dat kan.
We koesteren uitdrukkelijk de wens om de kracht van onze beweging aan te jagen vanuit in de vereniging beschikbare panden. Nauwe samenwerking vraagt om nabijheid.
Alleen zo kunnen we de beweging echt samen op gang brengen. De programmering zoals wij die voor ons zien in deze actiekantoren vindt plaats in de avonden of in de weekenden (geen 9-17 versnippering van medewerkers maar bundeling van krachten uit de vereniging mét medewerkers en politici op de tijden dat de vereniging actief is).
Per actiecentrum willen we per direct een lokale en landelijke kwartiermaker aanwijzen die op maat met regionale en lokale politici, actieve vrijwilligers, Kamerleden, politiek medewerkers van de fractie en projectmedewerkers van het partijbureau de programmering per actiecentrum op touw zet.

We mikken op een wekelijkse activiteit waarbij Kamerleden, hun medewerkers en partijbureau standaard (dus elke week) aangehaakt zijn en actief mee organiseren.
Ook zoeken we per kantoor een politiek coördinator die bijvoorbeeld als het gaat om de regionale politieke afstemming of omdat het ombudswerk een aanjagende rol speelt.
Eveneens zouden fractie en partijbestuur graag gebruik maken van de actiecentra om eens in de zoveel tijd te vergaderen om zo als geheel de banden binnen onze beweging te versterken. Om de actiecentra extra kracht te geven krijgt ieder actiecentrum ook een digitale kamer: ondersteuning voor excellente communicatie en het betrekken van veel verschillende mensen.

Concrete voorstellen en suggesties voor alternatieve locaties in de landsdelen zijn welkom, maar in dat geval zouden we wel willen vragen te komen met een voorstel dat door alle betrokken gewesten en de verantwoordelijken voor het betreffende partij kantoor gedragen wordt en past binnen de twee andere criteria die we ons zelf hebben gesteld: snelle beschikbaarheid (voor de zomer)en geen extra kosten boven op de reguliere regeling partijkantoren.
Het uitgangspunt is dat Gelderland (G) en Overijssel (O) graag een gezamenlijk voorstel willen doen, met draagvlak in de regio. Dat we de onderlinge krachten willen bundelen en constructief zoeken naar een oplossingsrichting.

Bilateraal overleg tussen Gelderland en Overijssel leidde tot een gezamenlijk voorstel:
Het PvdA actiecentrum Oost Nederland

Een gezamenlijk voorstel van de gewesten Gelderland en Overijssel voor een actiecentrum
volgens een netwerkmodel.

Overwegingen

1. Door het landelijke PvdA bestuur is besloten tot een nieuwe organisatievorm. Daarbij spelen regionale actiecentra een belangrijke rol.

2. Daarbij is de uitdrukkelijke wens neergelegd om:
2.1. de kracht van onze beweging aan te jagen vanuit in de vereniging beschikbare panden; 2.2. de plekken te gebruiken waar de beweging sterk is om andere plekken binnen en buiten de beweging ook sterker te maken.

3. De gewesten Gelderland en Overijssel willen een gezamenlijk voorstel voor de invulling van het nieuwe organisatiemodel dat kan rekenen op draagvlak in de regio.

4. Op dit moment is (nog) niet één locatie beschikbaar die voldoet aan criteria én die op draagvlak kan rekenen.

5. In Gelderland en Overijssel zijn twee locaties die aan de criteria (zie 2.) voldoen:
De reeds bestaande eigen PdvA-panden in Doetinchem en Zwolle.

Gezamenlijk voorstel:
1. Het regionaal actiecentrum Oost Nederland wordt ingericht als een ‘netwerkmodel’
waarbij Doetinchem en Zwolle als nauw samenwerkende en gelijkwaardige locaties
dienen.
2. De totaal beschikbare middelen en inzet worden evenredig verdeeld over de twee locaties, tenzij door de gewesten Gelderland en Overijssel anders wordt besloten.
3. De verdere uitwerking van dit voorstel zal door beide gewesten in goed overleg verder worden vormgegeven.

Koos Dalstra,
Voorzitter Gewest Overijssel

Koos Dalstra

Koos Dalstra

Akkerpad 2, 8345 HM Kallenkote        

Meer over Koos Dalstra