Uit de Staten

25 september 2018

Waterstanden

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf zitten we op het hoogtepunt van de hittegolf van eind juli. Mensen, dieren en natuur snakken naar afkoeling en water. Het land is sterk verdroogt en we zullen de gevolgen van de droogte nog lange tijd kunnen waarnemen. Verdroging is ook langjarig een steeds groter probleem.

Half juli sloegen deskundigen alarm over het proces van bodemdaling in de West Overijssel. Uit berichtgeving van RTV Oost blijkt dat de bodem in de Kop van Overijssel daalt met ongeveer één centimeter per jaar. Door het grondwaterpeil kunstmatig laag te houden droogt de veengrond uit en zakt de bodem. Mogelijke gevolgen: wegzakkende grond en scheuren in muren van gebouwen. Er zijn ‘ingrijpende maatregelen’ nodig om het tij te keren. In het aanliggende gebied in Friesland dreigt bij tienduizenden woningen scheurvorming. Uit onderzoek komt naar voren dat we in toenemende mate schade zien aan woningen, infrastructuur zoals riolering, energie en spoor en aan de natuurwaarden en er is fors effect op de uitstoot van broeikasgas (landelijk totaal 25% van auto uitstoot).

Bodemdaling zorgt er niet alleen voor dat de effecten van klimaatverandering groter zullen zijn, het levert ook zelf een bijdrage aan klimaatverandering. Middels het veenoxidatieproces komen broeikasgassen vrij, waardoor het klimaatprobleem versterkt. Ter vergelijking: de totale uitstoot aan broeikasgassen door veenoxidatie in Nederland is 25% van de totale uitstoot aan broeikasgassen door auto’s in Nederland. In Europees verband is afgesproken om aan te geven welke maatregelen worden genomen om emissies uit landgebruik tegen te gaan.

Veel gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling worden gebruikt voor de melkveehouderij. Voor de melkveehouderij in het veenweidegebied is het huidige peilbeheer van belang om zonder aanpassingen te kunnen functioneren. Het huidige peilbeheer (drooglegging) veroorzaakt echter de bodemdaling. De landbouw komt te staan voor afnemende kwaliteit van het gebied.

We zullen de bodemdaling serieus moeten nemen.

Dit betekent uit de vicieuze cirkel komen van ontwatering, inklinking, bodemdaling en verdere peilverlaging. Kortom een systeemverandering.

Tijdens de juli vergadering heb ik mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Hester Maij. Het huidige beleid, ‘jaarlijks beperkt ontwateren’, loopt immers vast. Ik heb de toezegging gekregen dat de provincie samen met waterschap in de loop van dit jaar met een ‘veenweidevisie’ naar de Staten komt. Verder wordt het beleid landelijk afgestemd. Wat mij betreft is de boodschap dat het peil niet verder omlaag mag en dat de Provincie haast moet maken met haar visie op deze gebieden en de problematiek. Voorkomen moet worden dat we verder averij oplopen. Houd het peil hoog!

Ik wens iedereen een goede, aangename zomer.

Hans Nooter
Statenlid Overijssel voor PvdA