10 november 2015

Trijn Jongman: werk, zorg en investeren in de samenleving!

In haar bijdrage aan de behandeling van de meerjarenbegroting roept Trijn Jongman het college van BGL etc. op tot meer aandacht voor werk, zorg en de samenleving. Zie hier haar gehele inbreng in de eerste termijn:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Juist als het donker en nat is, als de weg moeilijk zichtbaar is, wordt de bestuurder uitgedaagd en zijn vaardigheden op de proef gesteld. Dan kan de bestuurder zijn ogen niet dichtdoen of wegduiken achter het dashboard.

We begrijpen dat het niet de makkelijkste tijden zijn om Steenwijkerland te besturen. Vele rijksmaatregelen krijgen nu pas hun volle effect op gemeentelijk niveau. Dat mag echter voor een gemeentelijk bestuur nooit een reden zijn om zich te verschuilen. Om weg te duiken. Besturen doe je niet alleen bij mooi weer, juist onder moeilijke omstandigheden zijn de juiste keuzes belangrijk. Wij missen in deze begroting de juiste keuzes, we missen besef van urgentie en gevoel voor waar op dit moment de grote maatschappelijke vragen liggen. Wij zouden in deze tijd de inzet willen focussen:

1. Op werk voor de mensen en op participatie,

2. Op helderheid over de zorg die ze in Steenwijkerland mogen verwachten

3. Op maatschappelijke verbinding, mee kunnen doen in de wijk of het dorp of een vereniging, goed wonen.

Er zijn veel dingen te benoemen, maar ook nu zullen wij het op deze hoofdlijnen de begroting bespreken.

Werk

Arbeidsparticipatie is een speerpunt voor u, zo geeft u aan in het collegeprogramma. In de voorliggende begroting zien wij echter geen enkele vorm van urgentie.

De motie ingezet door PvdA en brede ondersteuning (14 voor 8 tegen )over het Wiedenplan voor Werk zou dit jaar worden uitgevoerd. Ik herhaal de motie:

Nog dit jaar de raad een analyse voor te leggen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Steenwijkerland.

De raad daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor te leggen gericht op groei van de werkgelegenheid voor de kortere en langere termijn. (Wij spreken over een Wiedenplan Werk, een deltaplan met een regionaal karakter.)

Daarin bijzondere aandacht te schenken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarbij alle relevante partijen in onze gemeente en regio te betrekken

Dit is een heldere motie echter tot op heden is er nog geen terugkoppeling geweest naar de raad. De Raad had de gerechtvaardigde verwachting dat het college dit zeer voortvarend zou oppakken en dat wij in december een analyse en een uitgewerkt plan te zien krijgen. Maar gezien uw begroting die diverse gesprekken aankondigt voor 2016 en dan pas uitvoering in 2017…. Is er blijkbaar totaal geen urgentiegevoel voor de mensen die langs de kant staan.

Kortom er ligt geen analyse en er ligt geen plan. Hoe denkt u invulling te gaan geven aan de motie, waarvoor u nog anderhalve maand heeft?

U geeft aan om te investeren samen met de IGSD. Als ik het plan (in de PM van 24-11) lees zie ik dat er 400 mensen ten onrechte zijn afgeschreven. Er wordt ze minder kansen toegedicht om terug te keren naar een werksituatie. Deze mensen zijn nu niet in beeld, terwijl de doelstelling iedereen in beeld te hebben al lang gerealiseerd moest zijn!

Ik zie geen enkele actie die u hierop heeft ondernomen. U wilt meer geld, maar vraagt niet hoe het komt dat men mensen ten onrechte afschrijft. Hoe zorgt u dat u controle heeft over de IGSD?

Daarnaast bezuinigt u zelfs op een goede manier mensen te ondersteunen. 60 mensen kunnen deelnemen aan het project bij de Kringloopwinkel om kleding te sorteren. U bezuinigt € 18.000 op de taak van de Rova om de kleding bij de Kringloopwinkel aan te leveren. Kunt u voor € 300 per klant een alternatief traject inkopen? Daarnaast is dit natuurlijk een taak die ook de Duurzaamheidsdoelstelling ondersteunt. Daarom begrijpen wij deze keuze absoluut niet. Wij zijn op de hoogte van de bezuinigingstaakstelling voor de Rova. Dit was niet op taken maar op kosten.

Wij willen dat u de ROVA aan de bezuinigingstaakstelling houden ipv de lasten nu bij de gemeenschap neer te leggen. Dit vergt een krachtig bestuur en een heldere boodschap. Dat verwachten we van u. Overigens: 4,75 verhoging vastrecht moeten de burgers nu ook ophoesten omdat de ROVA niet bereid is naar de eigen organisatie te kijken. Duurzaam gedrag van de burger wordt zo gestraft. (MOTIE)

Zorg

Al meerdere keren hebben wij hier in de raadszaal , maar ook met het veld en in bijeenkomsten gesproken over de zorg. En mijn buurvrouw van 90 die nu als werkgever zorg inkoopt. Tot overmaat van ramp ook nog bij ziekte van de zorgmedewerker haar loon moet doorbetalen en ondertussen versmeert in haar woning. Onze zorg over hoe wij de WMO in Steenwijkerland hebben geregeld is niet weggenomen. Het is alleen maar vergroot. Op dit moment hebben 5 % van de Cliënten een maatwerkvoorziening, 85% die vallen onder de compensatieregeling en 10% van de cliënten zijn niet meer in beeld. Hebben het anders of helemaal niet geregeld. 85 % vallen onder een algemene voorziening. Heeft u in beeld hoe groot dit risico is ?

Alle juridische zaken tot nu toe en alle uitspraken geven aan dat de invulling van de WMO niet is zoals de wet deze heeft bedoeld. U heeft u destijds laten informeren door het VNG. Heeft u hier al weer contact mee opgenomen?

Nu is het zo dat cliënten een beroep en bezwaarprocedure moeten inzetten. En het resultaat is dat als men bezwaar maakt ook wint. Bent u het met de PvdA eens dat u die verantwoording zelf moet nemen en de verordening moet aanpassen en niet deze moeilijke procedures bij u inwoners moet leggen? Los van de kosten. Hoe moet mijn buurvrouw van 90 die zich nu werkgever mag noemen ook nog eens een juridisch gevecht aan gaan? ( Herhaling van de motie van juni)

Wij roepen het college op nu toe te zeggen het beleid aan te passen. Mocht u perse willen wachten op een rechtszaak, dan dagen wij de andere partijen uit om samen te werken aan een alternatief plan.

-85% maakt gebruik van de compensatieregeling. Deze loopt tot 2017. Heeft u al enig idee hoe u dit dan gaat regelen. U heeft ook hier geen enkel zicht op de groep aanvragers. Als u de maatwerkvoorziening had ingezet had u de thuissituatie integraal kunnen bekijken, zodat u ook weet of met de maatregelen mensen beter in staat zijn thuis te blijven wonen en op lange termijn kosten te besparen.

 

De samenleving

Het verbaast de PvdA dat er dan toch zoveel bezuinigd wordt op de samenleving.

U gaat bezuiniging, zonder plan, en wel een bedrag van €500.000.

U gaat bezuinigen , zonder plan, op het bibliotheekwerk. De begroting gaat van €884.000 in 2015naar €624.000 in 2019. Deze bezuiniging raakt elk dorp in de regio. In Sint-Jansklooster zal de bieb dicht moeten. Steenwijkerwold, Oldemarkt en Giethoorn wacht een zelfde lot.

U gaat bezuinigingen, zonder plan, op vormingswerk/ Scala (op blz 114) gaat het vormingswerk van €329.000 in 2015 terug naar €79.000 in 2019 dat betekent U gaat bezuinigen op 11 muziekverenigingen, 5830 kinderen die cultuureducatie krijgen op school, 482 kinderen die via Scala muziekonderwijs, danslessen, culturele vorming ontvangen. Plannen die Scala wil ontwikkelen om ook voor ouderen ondersteuning te bieden. dit zet u op het spel, dit schrapt u, dat noemen wij “bezuinigen op de samenleving” deze bezuiniging is van zo’n omvang dat de muziekschool in Steenwijkerland ophoudt te bestaan. Met alle gevolgen voor de muziekverenigingen, de scholen, de kinderen die nu cultuureducatie krijgen Hoe kunt u dat alles op het spel zetten. amendement voorbereid

U geeft aan dat er ruimte is in de begroting om een potje in te stellen voor stimuleringspojecten. Maar dit baart ons zorgen en met name ook voor de het onderhoud van de zwembaden. Wat in de Motie van 30 juni 2015 is verwoord:

De reservering van gelden voor de zwembaden te laten vervallen en onderdeel te maken van in november aangekondigd masterplan onderhoud accommodaties.

Waar en hoe vind ik dit terug?

College, u zegt te staan voor communicatie, maar heeft u wijkverenigingen daarvan uitgezonderd? Wijkvereniging Noord wacht al zo lang op helderheid over de toekomst van hun wijkgebouw. Door u meermalen toegezegd. Elke communicatie ontbreekt. Ik vat de brief van het bestuur van Steenwijk Noord samen: “…Sinds maart niets vernomen ondanks toezeggingen van wethouder Dahmen…”

Wijkvereniging de Middenweg vraagt al 2 jaar om duidelijkheid over de Oerthe. Ook andere organisaties, zoals RIBW, Frion, NWG, Interact, zien kansen en mogelijkheden om deze bestaande stenen in te zetten voor kwetsbare burgers.

Maar u schrijft: in 2017 komt er duidelijkheid over deze gebouwen. zo kunt u toch niet met deze goedwillende vrijwilligers en hun inzet voor de samenleving omgaan. Wanneer kunnen ze antwoorden van u verwachten?

College, u staat voor transparantie, maar geldt dat niet voor de begroting? Met verwondering hebben wij de antwoorden op de technische vragen gelezen. Naast subsidie verwarring is ook de uitleg van de kosten post bestuursondersteuning een wonderlijke. Zo is niet helder wat de kosten van bestuursondersteuning nu zijn en wat valt onder de bedrijfsvoering, zijnde opvang van periodieke toeslagen . Kunt u hier meer transparantie in brengen?

Voorzitter, volgens de PvdA bent u niet in control.

U wilt extra investeren en schuift de kosten naar een volgend college. U heeft een positieve begroting, maar stelt groot onderhoud zwembaden uit, heeft een groot risico bij de WMO en verhoogt ook nog even de tarieven voor de afvalstoffenheffing terwijl u stelt deze te verlagen.

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De burgers betalen minder vanwege het minder aanbieden van restafval en beter scheiden, dus door een beter duurzaamheidsgedrag. Maar de tarieven gaan wel omhoog. Ik neem aan dat u dit beleid voor de vaststelling aanpast en u ons niet bewust wilt misleiden.

Tot slot,

De PvdA zoekt naar meer urgentie bij het college als het gaat om mensen meer aan het werk te krijgen, daadkracht als het gaat om uitwerken van moties en toezeggingen. De bezuinigingen op de samenleving om te buigen naar impulsgelden voor de samenleving.

Dus niet wegduiken, maar je ogen open houden en scherp blijven. Blijf op de weg kijken en geeft de tegenligger niet alvast de schuld. We hopen dat deze bestuurders niet bij de 2% horen die niet op tijd naar de opticien zijn geweest.