2 mei 2017

Steenwijkerland berispt om jeugdzorg.

Op 1 mei heeft de Centrale Raad voor Beroep het college van Steenwijkerland teruggefloten vanwege de uitvoering van de jeugdzorg. Ten onrechte heeft het college van BGL etc. hulp onthouden aan een meisje met psychische problemen en haar moeder. Het is niet de eerste keer dat het college terug moet keren op haar schreden. Ook bij de huishoudelijke hulp moest te rechter er aan te pas komen om tot passend beleid te komen. Nu betreft het vooral de uitvoering: het besluitproces van het college was slordig en slecht onderbouwd. De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld om deze kwestie uit te zoeken en te agenderen:

Geacht college van Steenwijkerland,

Met zorg hebben wij kennis genomen van opnieuw (eerder betrof het de toekenning van huishoudelijke hulp) een correctie van de gemeente Steenwijkerland door een hoogste rechtsorgaan. De hoogste bestuursrechter heeft in een uitspraak van 1 mei ’17 het college van Steenwijkerland terechtgewezen over de verlening van jeugdzorg. Uw besluiten voldoen niet aan de zorgvuldigheidsvereisten. U heeft een inwoner met psychische problemen ten onrechte hulp geweigerd. Op pagina 1 van de Volkskrant (d.d. 2 mei) wordt gesproken over een berisping voor Steenwijkerland en over een “slordig en warrig besluitproces”. Ook andere media laten zich in dergelijke ontluisterende termen uit. Los daarvan: dit proces houdt het betrokken gezin sinds het voorjaar van 2015 (en zeker sinds uw afwijzing d.d. 4 juni) in spanning, een situatie die nu juist in hun omstandigheden vermeden moet worden.
Uit de uitspraak maken wij op dat de Centrale Raad voor Beroep niet het beleid dat de gemeenteraad van Steenwijkerland met betrekking tot Jeugdzorg heeft vastgesteld ter discussie stelt, maar de uitvoeringspraktijk van het college. Graag zien wij die interpretatie door u bevestigd. Daarnaast komen de volgende vragen op:
– In het najaar van 2015 heeft de betrokken familie uw uitspraak om geen jeugdhulp te verlenen voorgelegd aan de gemeentelijke bezwaarcommissie. Die commissie doet in december 2015 uitspraak en geeft aan dat uw besluit om geen hulp te verlenen onvoldoende onderbouwd is. Precies de overwegingen die ook de centrale Raad voor Beroep nu hanteert. U besluit vervolgens het advies van de bezwaarcommissie te negeren. Kunt u ons nader informeren over uw overwegingen toendertijd en over de conclusies die u nu trekt met betrekking tot uw handelswijze?
– Het lijkt aannemelijk dat meer gezinnen met deze werkwijze geconfronteerd zijn. Heeft u daar intussen onderzoek naar gedaan? Welke consequenties heeft u daaruit getrokken? Zo, nee, gaat u dat onderzoek doen?
– Natuurlijk wil niet alleen de fractie van de Partij van de Arbeid, maar de gehele raad integraal geïnformeerd worden over deze kwestie en daarover in debat met het college. Hoe denkt u de raad te betrekken en wanneer heeft u de informatie en uw analyse compleet zodat de raad zich daarover kan buigen?