18 oktober 2015

Raadsvragen over beloftes lagere woonlasten

De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college van BGL, CDA, D66 en CPB gesteld om in beeld te krijgen wat ze waarmaakt van de beloftes “om de woonlasten betaalbaar te houden voor kwetsbare doelgroepen”.

Geacht College,

In de Prestatieovereenkomst Wonen en Leefbaarheid die u in 2015 met de woningcorporaties heeft afgesloten neemt het college het volgende op zich: “Om woonlasten betaalbaar te houden onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor het treffen van maatregelen voor kwetsbare doelgroepen.” Ook paragraaf 4.1 “Passend en betaalbaar wonen voor iedereen” uit uw collegeprogramma getuigt van ambitie op dit vlak. Onlangs is het “Onderzoek betaalbaarheid Noordwest Overijssel, Huidig en toekomstig beeld op basis van budgetbenadering”, afgerond en beschikbaar gesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd door Atrivé voor de woningcorporaties en gaat om de vraag of het wonen in een huurhuis voor de huishoudens nog betaalbaar is. Vooral voor gezinnen met kinderen zijn de resultaten zorgelijk. Zij moeten soms op het eten bezuinigen of schrappen in de deelname aan sportverenigingen voor de kinderen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de stijgende energiekosten deze problemen versterken. De PvdA Steenwijkerland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vraagt zich af hoever het college is met de nodige acties. Er zijn mogelijkheden, maar we horen er tot nu toe niets van. De huurdersverenigingen geven de volgende voorbeelden aan: het instellen van een ‘woonlastenfonds’ en het vroegtijdig acteren bij betalingsachterstanden. Een zeer gericht minimabeleid en duurzaamheidsmaatregelen (terugdringen van energielasten) zijn hierbij ook van belang.

Het onderzoek van Atrivé en uw collegeprogramma en prestatieafspraken roepen bij de fractie van de PvdA een aantal vragen:

  • Welke acties heeft u inmiddels ondernomen ter invulling van de afspraak (Prestatieovereenkomst) om onderzoek te doen naar het betaalbaar houden van de woonlasten?
  • Bent u op de hoogte van het onderzoek van Atrivé naar de woonlasten in onze regio?
  • Bent u als college van zins de uitkomsten te betrekken bij de uitwerking van uw beleidsvoornemens tot acties?
  • Zo ja, welke acties zijn dat?
  • Duurzaamheidsmaatregelen aan de woningen bieden goede kansen om woonlasten terug te dringen. Bent u bereid tot overleg met de corporaties om gericht en versneld de woningen van de risicogroepen uit het Atrivé-onderzoek te verduurzamen?

Namens de fractie van de PvdA

Willem Sommer