7 juli 2017

Raad neemt initiatief van college over: maak werk van werk!

Trijn Jongman heeft bij de behandeling van de perspectiefnota het college en de raad opnieuw opgeroepen om meer werk te maken van werk. Teveel Steenwijkerlanders staan langs de kant, ook veel mensen met een beperking: “De PvdA zet in op werk. De raad heeft dit in 2015 breed omarmd en ondersteund met de PvdA-motie Wiedenplan Werk. Daarin wordt het college opgeroepen om met een plan te komen om meer werk te genereren voor mensen die ondersteuning nodig hebben om weer aan de slag te komen. Het college heeft de afgelopen 2 jaar op dit vlak niets gepresteerd, ondanks alle steun en aansporing vanuit de raad. Een gemiste kans.  De raad moet wat ons betreft dit nu maar overnemen. Van het college is niets te verwachten. Met ondersteuning van de CU hebben we een motie voorbereidt.” De motie kreeg een meerderheid van de raad achter zich.

Motie: raad maakt werk van werk

De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 4 juli ‘17:

Overwegende dat:

 • In Steenwijkerland de werkloosheid relatief hoog blijft ten opzichte van het land en (een deel van) de regio.
 • De raad in juni ’15 middels de motie Wiedenplan Werk het college heeft opgeroepen om:
 • Te komen met “…een plan van aanpak … gericht op groei van de werkgelegenheid voor de kortere en langere termijn…”
 • “Daarin bijzondere aandacht te schenken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.”
 • “Daarbij alle relevante partijen in onze gemeente en regio te betrekken.”
    • De activiteiten van het college, zoals bleek uit hun recente rapportage naar de raad (2 jaar na dato), ver achterblijven bij wat het Wiedenplan Werk beoogde.
    • Kennelijk een gevoel van urgentie bij het college ontbreekt waar het gaat om werk voor mensen in Steenwijkerland.
    • Dit onlangs het zelfverklaarde speerpunt “werkgelegenheid” (pagina 3 PPN).
    • Op het zelfverklaarde speerpunt “werkgelegenheid” ook in de voorliggende PPN nauwelijks tot geen maatregelen volgen.

Spreekt uit om:

 • Nu als raad invulling te geven aan de ambities die verwoord zijn in de motie Wiedenplan Werk.
 • Voorbereidingen te treffen om te komen tot een plan van aanpak voor groei van de werkgelegenheid met bijzondere aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Nog voor de behandeling van de meerjarenbegroting in november ’17 de eerste acties te ondernemen.
 • De griffie, in samenwerking met een delegatie vanuit de raad, opdracht te geven tot het organiseren van een hoorzitting met relevante partijen uit dit veld.
 • Een inventarisatie uit te laten voeren van geslaagde projecten en programma’s bij andere gemeenten.
 • Hiervoor een bedrag in de begroting op te laten nemen van €20.000,-