PvdA stelt vragen over volle bussen lijn Vollenhove naar Zwolle

23 januari 2018
Datum : 22 januari 2018

Naam & fractie : Hans Nooter, PvdA

Onderwerp : Overvolle regionale bussen

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het meldpunt Volle Bussen van reizigersorganisatie Rover noteert een verdubbeling van het aantal klachten over overvolle bussen in met name de ochtendspits. De regio’s Midden Overijssel en IJsselmond zijn na Amsterdam de twee gebieden waar de meeste klachten vandaan komen. Aldus een bericht in de Stentor, regio Zwolle dd 19-01-2018.

Een groot aantal klachten betreft de scholierenlijn naar Deltion Campus tijdens de spits. Buslijn 71 tussen Emmeloord en Zwolle via Vollenhove geldt als ‘meest beklaagde buslijn’. Ook Urk – Zwolle staat op de lijst. Rover meldt voorts dat sinds het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 10-12-2017 het aantal klachten onverwacht groot is.

In het vragenuur van de commissievergadering Verkeer en Vervoer op 29-11-2017 zijn door de PvdA-fractie vragen gesteld over eerdere signalen van volle bussen en veiligheidsrisico’s. Hierbij is aangedrongen op een overzicht van telgegevens en bezettingsgraad van de lijnen die onder de concessieverantwoordelijkheid van de provincie Overijssel vallen. Ook is kort stilgestaan bij de noodzaak van maatregelen in het scholierenvervoer in Zwolle. Gezien de blijvende actualiteit van de berichtgeving hebben wij de volgende vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met de recente meldingen over de klachten over overvolle bussen in het regionaal busvervoer?

2. Welke acties hebt u ondernomen in de richting van de vervoerders en andere betrokken partijen om tot overleg en een bevredigende oplossing voor de geconstateerde problemen te komen?

3. Kunt u Provinciale Staten een overzicht van de bezettingsgraad van regionale buslijnen doen toekomen welke vallen onder de concessieverantwoordelijkheid van de provincie? Het gaat daarbij om het totaal aantal passagiers per gereden dienst.

4. Welke maatregelen neemt u om de capaciteit van het regionale busvervoer, zoals in West Overijssel, beter toe te snijden op de reizigersbehoefte?

In 2016 is in actief overleg met leerlingen en docenten van het Deltion College Zwolle gesproken over alternatieve opties voor het vervoer van en naar de campus. Leerlingen hebben diverse opties voorgesteld en een winnend voorstel heeft ruime belangstelling gehad.

5. Kunt u aangeven welke opvolging er is geweest van de aanvullende maatregelen die in 2016 door Deltion College zijn ontwikkeld?

6. Welke stappen gaat u zetten om de druk tijdens het leerlingvervoer in de spits te verlichten?

7. Bent u bereid om in overleg met de school en gemeente Zwolle alternatieven of aanvullende middelen in te zetten?