11 november 2015

PvdA in de raad: “Schrap de bezuinigingen op de samenleving.”

Het tegengaan van de bezuinigingen van 500.000 op de subsidies voor bibliotheken, muziekschool, welzijn en verenigingen was één van de speerpunten van de PvdA in het debat over de begroting 2016-2019. Voor de bibliotheek en de muziekschool stonden zulke grote kortingen in de begroting dat de biebs in de kleinere kernen zouden moeten sluiten en de muziekschool geen bestaansrecht meer heeft. Wethouder Brus van het CDA betoogde dat de kortingen voor deze voorzieningen foutief en voortijdig  in de begroting opgenomen zijn, maar hield overeind dat 500.00 bezuinigd moet worden en dat dit volgend voorjaar invulling krijgt. Uitstel van executie zo lijkt het. Trijn Jongman betoogde in de raad deze “bezuinigingen op de samenleving” definitief te schrappen en anderszins te dekken. Een motie van de PvdA om de subsidies overeind te houden kreeg de steun van de CU en de VVD en in eerste instantie van D66. De laatste haakte later in het debat alsnog af, de coalitie sloot de gelederen en de luiken en steunde de bezuiniging.

De motie van de PvdA:

Onderwerp:

Schrappen verlaging subsidies (bibliotheken en muziekschool)

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 10-11- 2015
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Op bladzijde 12 onder maatregelen te schrappen:

–          6.2 Verlaging subsidies 2017 (€250.000), 2018 (€400.000) en 2019 (€500.000)

–          Dit voor 2017 te dekken met een verlaging van de post (p.16) “Storting in reserve Impulsgelden” (€800.000 wordt dan €550.000) en voor de overige jaren te zijner tijd te betrekken bij de integrale afweging voor de meerjarenbegroting.

Toelichting:

Het college stelt voor € 500.000 te korten op subsidies. Uit de invulling op pagina 114 van de begroting blijkt het merendeel van deze bezuiniging terecht te komen bij de bibliotheek (van € 884.000 naar € 624.000) en het vormings- en ontwikkelingswerk (van € 329.000 naar € 79.000). Daarmee staat het voorbestaan van de bibliotheken in vele kernen in Steenwijkerland op het spel en ook de ondersteuning voor muziekkorpsen, cultuureducatie voor de schooljeugd, muzieklessen etc. Activiteiten die wij rekenen tot het cement van de samenleving, waar samen duizenden Steenwijkerlanders dagelijks plezier aan beleven en vele vrijwilligers bij betrokken zijn. Deze korting gaat het hart van de samenleving raken.