15 september 2015

Oproep aan college: neem uw verantwoordelijkheid voor opvang vluchtelingen!

De fractie van de PvdA heeft het college in een brief verzocht naar het voorbeeld van o.a. Zwolle en Westerveld ook verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang voor vluchtelingen.

Geacht college,

De vreselijke beelden van aangespoelde vluchtelingen op de stranden van Griekenland, moeders die hun uitgeputte kinderen in de armen meetorsen op een voettocht door half Europa, de overladen wankele bootjes op de Middenlandse Zee staan bij ons allen in het geheugen gegrift. Ze vormen een onontkoombaar signaal dat heel Europa haar verantwoordelijkheid moet nemen en daarbinnen ook elke gemeente in Nederland. We zien dat onze buurgemeente Zwolle met het herhaald beschikbaar stellen van de IJsselhallen voor eerste opvang zich ruimhartig inspant, ook in Westerveld zijn er initiatieven.

Uit berichtgeving in de Opregte Steenwijker Courant van maandag 14 september maken wij op dat het college van Steenwijkerland zich nog bezint op de invulling van haar verantwoordelijkheid bij dit immense vraagstuk. Wij begrijpen de afweging van het college om een oplossing in eerste instantie te zoeken in bestaande, leegstaande bebouwing, maar stellen ook vast dat die afweging gezien de ernst van de problematiek niet lang meer kan duren.

Wij verzoeken u het volgende:

  • Tot een tempo van besluitvorming te komen dat past bij dit “…belangwekkend maatschappelijk vraagstuk…” (citaat van burgemeester Van der Tas in OSC) en de nood van de vluchtelingen.
  • Uit recente cijfers (COA: Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 augustus 2015) blijkt dat u een achterstand heeft ten aanzien van het bieden van woonruimte voor mensen die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. Wij verzoeken u de raad te informeren over het ontstaan van die achterstand en over uw aanpak om dat, juist nu, terug te dringen.
  • De lokale opvang van asielzoekers en gezinnen met een verblijfsvergunning heeft ook gevolgen voor de scholen. De PO-raad heeft daar juist vandaag opnieuw aandacht voor gevraagd. Wij verzoeken u te anticiperen op de gevolgen van de (intensievere) opvang van kinderen die onze taal niet machtig zijn en die door traumatiserende ervaringen ondersteuning van jeugdzorg nodig hebben en daarover spoedig in overleg te treden met de scholen.
  • Wij verzoeken u de gemeenteraad van Steenwijkerland bij uw afwegingen te betrekken. Tot nu toe ontbreekt communicatie over dit thema met de raad nagenoeg geheel.
  • Wij verzoeken u (vertegenwoordigers van) de samenleving vroegtijdig te betrekken bij uw afwegingen. Ons is ontgaan dat u dat reeds doet. U hecht naar eigen zeggen aan ‘verantwoord anders’. Dit is een uitgelezen moment om daar vorm aan te geven. Zo voorkomt u bij burgers het gevoel ‘overvallen’ te worden en stimuleert u de positieve krachten in onze gemeenschap.

Fractie van de Partij van de Arbeid

Luc Greven