1 maart 2017

Oproep aan college: helder en tijdig communiceren over de sociale dienst

Het zou niet nodig moeten zijn om wethouders op te roepen de raad tijdig te informeren over forse overschrijdingen. Ze zijn immers bij wet verplicht om de raad actief en onmiddellijk te informeren als budgetten en begrotingen overschreden dreigen te worden. Het zou ook niet nodig moeten zijn dat de raad voortdurend aan moet dringen bij het college om transparante cijfers op te  leveren over het functioneren. Toch heeft de fractie van de PvdA een motie (met steun van de VVD) in de raad van Steenwijkerland m.b.t. de IGSD (de intergemeentelijke sociale dienst voor Steenwijkerland en Westerveld) en de gebrekkige bestuurlijke aansturing ervan door wethouder Dedden en zijn collega’s . Er is aanhoudende zorg in de raad van Steenwijkerland of de IGSD voldoende toegerust is om de mensen die op de organisatie aangewezen zijn passend te begeleiden. Die zorg is lange tijd gevoed door het ontbreken van stabiele en doorzichtige gegevens over de resultaten van de IGSD en het cliëntenbestand. Ook in de recente commissievergadering (7 februari) kwam dat opnieuw tot uitdrukking toen een deel van de raad op basis van de aangeleverde cijfers concludeerde dat het nu “goed” ging en een ander deel van de raad dat het “nog niet goed” ging met de IGSD. De in de raad van 28 februari ingediende motie roept het college op in het vervolg volstrekt heldere cijfers aan de raad voor te leggen. Ook stelt de motie de kwestie aan de orde van het, door het college, niet tijdig informeren van de raad over grote overschrijdingen van de begroting door de IGSD (€ 700.000). Het college heeft eind oktober ‘16 ingestemd met zo’n extra uitgave door de IGSD boven de begroting, maar daar de raad niet onmiddellijk over geïnformeerd. Ook niet ten tijde van de begrotingsbehandeling in de raad van Steenwijkerland in november. Daarmee is het budgetrecht van de raad aangetast. De motie wil een herhaling van zo’n situatie voorkomen. Bij de raadsbehandeling stemden de PvdA, VVD, CU en D66 voor de motie. Wethouder Dedden voelde zich er evenwel door tekort gedaan en keurde de motie af….Zijn eigen partij (BGL), CDA en CPB stemden tegen, waardoor de motie met 14 tegen 13 sneuvelde.
  Motie: helderheid over de resultaten van de IGSD

De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 28 februari ‘17:

Overwegende dat:

• Het presteren van de IGSD een permanent aandachtspunt is van de gehele raad van Steenwijkerland vanuit de gedeelde overtuiging dat de mensen die aangewezen zijn op deze organisatie de best mogelijke ondersteuning verdienen.

• De afgelopen jaren, en zeker na de invoering van het Plan van Aanpak voor 2016 en (later) 2017 met een extra investering in (personeel voor) de IGSD van rond de 1.6 miljoen, aanhoudende verzoeken uit de raad zijn gekomen over transparante en consistente cijfers over de resultaten van de organisatie ten behoeve van de cliënten en een effectieve besteding van deze extra middelen.

• De laatste rapportage (4e kwartaal ’16) vanuit de IGSD ten behoeve van de evaluatie van het Plan van Aanpak een zekere verbetering bevatte ten opzichte van eerdere warrige en instabiele gegevens. Maar dat nog onduidelijk is wat nu als extra dienstverlening is gerealiseerd voor deze 1,6 miljoen bovenop de regulier beschikbare middelen.

• Voor de raad die cijfers kennelijk ( zie de vergadering d.d. dinsdag 7 februari ‘17) toch nog onvoldoende helderheid geven over de prestaties van de IGSD (de inbreng vanuit de fracties liep uiteen van “Het gaat nu toch goed?” tot “De doelen worden geheel niet gehaald en de kosten zijn veel te hoog!”).

• De meervoudige interpreteerbaarheid van de cijfers de kwaliteit van de discussie in de raad niet dient en de raad onvoldoende in staat stelt om haar controlerende functie uit te voeren.

• Een benchmark dienstbaar kan zijn aan het beoordelen van de resultaten van de IGSD in relatie tot vergelijkbare sociale diensten. Divosa (de branche-vereniging voor het sociaal domein) een benchmark beschikbaar heeft die het mogelijk maakt de effectiviteit van de aanpak van de sociale dienst te meten en te vergelijken met andere gemeenten.

• De IGSD per 1 april op een aantal bedrijfsprocessen het LEAN-principe toepast ( kwartaal-rapportage september 2016) en het niet duidelijk is welke efficiëntie dit met zich mee heeft gebracht en dus wat het, in personele zin, heeft opgeleverd. Ook op dit terrein kunnen benchmark gegevens dienstbaar zijn. Vooral gelet op de toekomst van de IGSD is het goed om een vergelijk te maken met andere gemeenten m.b.t. taken en inzet van personeel.

• De raad te laat geïnformeerd is over een besluit van het college (eind oktober) om tenminste € 700.000 te investeren in de IGSD voor 2017, waardoor dit niet bij de behandeling van de meerjarenbegroting op 8 november betrokken kon worden. Dat ook verzuimd is dit ten tijde

 

van de begrotingsbehandeling aan de raad kenbaar te maken, ondanks grote vraagtekens van de raad bij de houdbaarheid van de beschikbare middelen voor de IGSD in die begroting. Hiermee het budgetrecht van de raad aangetast is.

Draagt het college op om:

• De raad telkens tijdig (zo spoedig mogelijk) van alle andere relevante gegevens aangaande de IGSD te voorzien die nodig zijn om de raad in staat te stellen haar controlerende en kaderstellende functie uit te voeren en het budgetrecht uit te oefenen.

• Haar positie in het (dagelijks) bestuur van de IGSD aan te wenden om te komen tot verdere verbetering van het aanleveren van cijfers over de resultaten van de IGSD ten behoeve van de raad door:

• Tenminste halfjaarlijks een rapportage over de resultaten van de IGSD op te leveren op het niveau van de rapportage over het 4e kwartaal van ’16.

• Hierin te verantwoorden wat extra is gerealiseerd t.o.v. het reguliere budget.

• Deze gegevens te presenteren in een vergelijking met een cluster van gemeenten die kenmerken vertonen als die van Steenwijkerland (als een benchmark). Dit zowel op het gebied van de resultaten als de inzet van personeel.

Fracties:

PvdA, Trijn Jongman

VVD, Bertine Kuperus