13 maart 2015

Onhelderheid over correct informeren van de raad.

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van BGL etc. over de wijze waarop de raad is geïnformeerd over de advisering van de Stuurgroep Toeristische Ontwikkeling Steenwijkerland bij het voorstel over een Toeristische Impuls.

Geacht college,

Op 17 februari heeft u de raad een voorstel voorgelegd om te komen tot een Toeristische Impuls. Het omvatte vooral de verbetering van de havens en de route-structuren in onze prachtige gemeente. Wij hebben dat als fractie van de Partij van de Arbeid met overtuiging gesteund. Zoals de gehele raad. Toch roept nu juist die besluitvorming vragen op. Vooral de dekking daarvan. U schrijft in uw raadsvoorstel (deels samengevat): “Met instemming van de Stuurgroep Toeristische Ontwikkeling Steenwijkerland zullen wij de TRAP-gelden voor 2015 en 2016 inzetten à € 70.000,-.” Die TRAP-gelden zijn bedoeld voor het ondersteunen van kleine toeristische initiatieven uit de sector en de Stuurgoep (waar alle partijen uit het toeristische veld in vertegenwoordigd zijn) brengt advies uit over de besteding daarvan. Uit de (geciteerde) tekst uit uw raadsvoorstel hebben wij opgemaakt  dat er instemming van de Stuurgroep was over de besteding van de € 70.000,- op deze wijze. Vooraf aan het voorstel in de raad, zoals gebruikelijk is. Naar wij nu vernemen is dat niet het geval geweest en heeft het achteraf voorleggen van het voorstel aan de Stuurgroep tot flinke irritatie in hun kringen geleid.

  • Kunt u ons aangeven of de geschetste volgorde inderdaad zo heeft plaatsgevonden en dat de Stuurgroep gepasseerd is ?
  • Kunt u van uw zijde aangeven hoe de leden van de Stuurgroep daarop gereageerd hebben?
  • Kunt u aangeven wat de bij de raad gewekte suggestie van “instemming van de Stuurgroep” voor gevolgen heeft voor rechtmatigheid van de besluitvorming door de raad?
  • U heeft ambities op het vlak van toerisme. Daarvoor heeft u de sector hard nodig. Kunt u de verhoudingen met de Stuurgroep Toeristische Ontwikkeling Steenwijkerland voldoende herstellen of heeft u dat reeds gedaan?