5 februari 2015

Huishoudelijke hulp….college neemt onverantwoorde risico’s

In de vergadering van de raad van 3 februari was de besteding van de aan Steenwijkerland toegekende Van Rijn-gelden aan de orde. De gemeente heeft voor 2015 (€ 754.000) en 2016 (€904.000) van de staatssecretaris extra geld gekregen om de huishoudelijke hulpen aan het werk te houden en om te zorgen voor continuïteit van de hulp voor de cliënten. Zo kan geleidelijk naar een nieuw stelsel worden toegewerkt, waar de oppositie in de raad, inclusief onze fractie, steeds op aangedrongen heeft, ook omdat de gelden daarvoor binnen de gemeentelijke begroting gereserveerd waren.

Trijn Jongman heeft namens de fractie van de PvdA de vinger gelegd bij de uitvoering van de regeling voor de toekenning van huishoudelijke hulp die dit college voorstelt: die brengt in de eerste plaats hoge uitvoeringskosten met zich mee, maar liefst € 300.000 per jaar. Dat is in geen verhouding en gaat ten koste van de beschikbare middelen voor de hulp. Ook worden in de voorstellen van het college cliënten (vaak ouderen of mensen met een beperking, in ieder geval mensen die zichzelf niet goed meer kunnen redden) “werkgever” van hun hulp. Dat leidt tot veel onrust, we hebben al veel signalen daarvan gekregen. Trijn heeft er in de commissievergadering bij het college al op aangedrongen te zoeken naar andere modellen om de huishoudelijke hulp te regelen en in ieder geval te zorgen voor betere begeleiding en voorlichting. In de raad van 3 februari  bleek evenwel dat geen van de suggesties van de zijde van VVD, CU en PvdA en gewillig oor vond. Het leidde tot een emotioneel geladen afstand nemen van het college en hun voorstellen voor de regeling van huishoudelijke hulp door Bertine Kuperus (VVD), een van de specialisten in de raad op dit terrein. Tekenend. Ook Trijn Jongman gaf aan dat de regeling nu zo complex dreigt te worden dat het ontmoedigend gaat werken, juist voor meer hulpbehoevende mensen, en dat de voorbereidingen (de start van de nieuwe regeling voor nieuwe gevallen is 1 maart (!), de besluitvorming door de raad maar 3 weken daarvoor) en voorlichting niet op orde zijn: “Continueer de regeling van dit jaar, gebruik 2015 als voorbereidingsjaar en start vernieuwingen op 1 januari 2016, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.” Het vorige college met de PvdA had middelen gereserveerd (1.3 miljoen) om dat mogelijk te maken. Wethouder Frantzen gaf, namens het college sprekend, geen krimp. CU, VVD en PvdA stemden daarop tegen de voorstellen van het college, de coalitie stemde voor.