22 februari 2016

Geen grenzen meer aan megastallen in Overijssel?

Toe college, kom op voor de leefkwaliteit van Steenwijkerland en de belangen van alle inwoners!

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft onderstaande raadsvragen gesteld aan het college van BGL etc. vanwege voornemens van de provincie om beperkingen aan megastallen te laten vervallen.

Geacht college van Steenwijkerland,

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft in het voorstel ‘Kaders beleid voor Omgevingsvisie’ de ambitie uitgesproken om de maximale bouwblokgroottes voor intensieve veehouderijbedrijven los te laten en het mogelijk te maken om op elke agrarische bedrijfslocatie een intensief veehouderijbedrijf te ontwikkelen. GS schrijft: “Wij willen bij agrarische bedrijven uitsluitend sturen op kwaliteit…..Dit betekent dat er geen maximale grootte van bedrijven wordt vastgesteld…..Maximum 1.5 ha (varkens) en 1.8 ha (kippen) voor intensieve veehouderij komt te

vervallen.” Megastallen krijgen hiermee in Overijssel vrij baan. In de Provinciale Statenvergadering van 17 februari is dit kadervoorstel aangenomen. Definitieve besluitvorming zal in het licht van de heroverweging van de Omgevingsvisie najaar 2016 plaatsvinden in de Staten. Er is nog tijd om de belangen van alle inwoners van Steenwijkerland te verdedigen en te voorkomen dat alleen de grootschalige agrarische bedrijven bediend worden.

Wij verzoeken u de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 • Bent u, met de PvdA, van mening dat dit voorstel een open uitnodiging is voor de komst van ongewenste megastallen in onze gemeente en maakt u zich hier zorgen over?
 • Bent u betrokken geweest bij ontwikkeling van deze ruimtelijke kaders voor de intensieve veehouderij?
 • Zo ja, op welke manier en wat was hierbij uw inbreng? Herkent u uw inbreng in het uiteindelijke voorstel? Zo nee, hoe kijkt u hier tegenaan?
 • Bent u van mening dat de belangen van Steenwijkerland, met haar bijzondere, kleinschalige landschap en kwetsbare natuur en hoge woonkwaliteit, voldoende zijn meegewogen in de ontwikkeling van bovenstaande kaders en kunt u dat toelichten?
 • Bent u bereidt om de bestemming aan te passen of een beperking in het bestemmingsplan op te nemen zodat het onmogelijk wordt een megabedrijf te bouwen:
  • Op agrarische bedrijfslocaties waar zich geen actief agrarisch bedrijf bevindt en/of
  • Op agrarische bedrijfslocaties waar een hobbymatig agrarisch bedrijf (minder dan 10 NGE) wordt uitgeoefend en/of
  • Op agrarische locaties waar enkel kleinschalige agrarische activiteiten (10-40 NGE), plaatsvinden en/of
  • Op alle agrarische bedrijfslocaties?
 • Het college van GS geeft in haar voorstel aan te willen sturen op kwaliteit. Is het voor u duidelijk wat het college van GS hier concreet mee bedoelt? Welke kwaliteitseisen zijn bij u bekend en heeft Steenwijkerland voldoende instrumenten om deze kwaliteit te garanderen?
 • Bent u bereid om op korte termijn contact op te nemen met het college van GS om de zorgen over de gevolgen van deze voorstellen voor Steenwijkerland over te brengen en het college van GS te verzoeken om deze voorstellen aan te passen? Waarom wel of waarom niet?
Eerder wezen wij u op de risico’s van het verdwijnen van de streekfunctie voor Steenwijk als gevolg van de heroverweging van de Omgevingsvisie door de provincie.Wij zien graag dat u de raad van Steenwijkerland intensiever betrekt bij dit soort provinciale processen met grote gevolgen voor de gemeente Steenwijkerland.
Luc F. Greven
06 30 696 695
Secretariaat fractie van de PvdA Steenwijkerland