Duurzaam en groen hoeft niet duur te zijn, gewoon doen!!

4 februari 2018

Duurzaamheid en groen

Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen.

 

Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van.

De PvdA vindt dat wij diverse opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken die passen binnen de schaal en landschappelijke kwaliteit van onze gemeente en staan open voor nieuwe initiatieven.

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 

 • wij duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren. Zo willen wij dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën zoals zonnecollectoren, warmte-koude-opslag en ledverlichting.
 • wij het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen blijven stimuleren.
 • wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo stimuleren wij het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
 • wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale energieloket.
 • alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken wij bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.
 • de gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen.
 • bij aanbestedingen en nieuwe bestemmingsplannen wij duurzaamheid van energie(voorziening) opnemen als eis.
 • wij ook rekening houden met extra veel regenwater vanwege de klimaatverandering.
 • wij zoveel mogelijk de verbinding zoeken tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie, energieopwekking en de kwaliteit van wonen
 • de openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen wordt beheerd.
 • wij zoveel mogelijk de wegen in de gemeente rainproof maken door waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, rainproof daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in de kernen.
 • er bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets wordt uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd.
 • wij niet meewerken aan de bouw van megastallen. Volksgezondheid en dierenwelzijn staan bij ons voorop. Wij staan voor een agrarische sector die duurzaam en diervriendelijk is op een schaal die past in onze gemeente.

 

Steenwijkerland heeft op het vlak van het beperken van de stroom van het restafval al grote stappen gezet. Wij zijn voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. Wij streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof.

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 

 • wij afspraken maken met de Rova om het scheiden van afval te blijven stimuleren.
 • er ook in het buitengebied van Steenwijkerland verdere afvalscheiding mogelijk wordt gemaakt.
 • de vaste afvalbijdrage verlaagt wordt voor kleine gezinnen, alleenstaanden en ouderen aangezien die onevenredig worden belast.
 • wij willen onderzoeken hoe huishoudens hun grof afval gratis bij het afvalscheiding station kunnen afgeven.
 • de vervuiler betaalt blijft een belangrijk uitgangspunt voor onze keuzes.
 • wij de inzameling van oud papier willen optimaliseren, de betrokkenheid van verenigingen en scholen is daarbij ons uitgangspunt.