Blue Deal

8 mei 2018

Blue Deal

Wat?
Beter beschermd zijn tegen water én toegang hebben tot voldoende schoon water. En dat voor twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden! Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal, een deal die de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen recentelijk hebben gesloten. Een langjarig samenwerkingsverband.
Waarom?
De afgelopen decennia horen we steeds vaker over water gerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien, en niet te vergeten de stijgende zeespiegel, leiden tot overstromingen. Daarnaast ondermijnt droogte en watertekort miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud en maakt sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor onrust, bedreigt vrede en veiligheid en wakkert migratie aan. Daarom staat internationaal water terecht hoog op de beleidsagenda. Voor een waterland als Nederland (en kijk ook eens naar onze regio) biedt dit kansen op vele vlakken. Kansen voor ontwikkelingshulp, maar ook economische kansen.

Hoe?
Gezamenlijk gaan de genoemde instanties internationaal (nog) meer waterexpertise inzetten. Ministeries en waterschappen wisselen internationaal al kennis uit, maar door intensiever samen te werken kan er meer worden bereikt. De Blue Deal is een programma dat langdurige partnerschappen mogelijk maakt tussen waterbeheerders in Nederland en het buitenland. Dus niet langer “losse projectjes”, maar lange termijn partnerschappen. Hierdoor krijgen de projecten van de ministeries en de waterschappen een grotere impact in landen die ook uitdagingen kennen op het gebied van waterbeheer. Veel problemen worden voorkomen als je bij water begint. Dat is het idee. Water en voedselzekerheid horen bij elkaar, net als watertekort en klimaatvluchtelingen.
Wanneer?
De Blue Deal is op 22 maart j.l. tijdens de Wereld Waterdag 2018 gelanceerd. In 2018 wordt het programma verder ontwikkeld. De Blue Deal start in 2019. Meer weten?
Lees: E-zine De kracht van Dutch Water Authorities

 

Van verkiezing naar verkiezing.

21 maart 2018.

De verkiezingen voor de gemeenteraad voor de periode van 4 jaar. Nu zijn we al weer een tijdje verder. De oude gemeenteraad is uitgezwaaid. De nieuwe raadsleden zijn alweer geïnstalleerd. We hebben in Steenwijkerland een mooie ploeg! Bij schrijven van dit stukje is nog niet helemaal duidelijk hoe de informateur een en ander zal verbinden. Maar dit gaat goed komen, is mijn overtuiging.
Voor mij zit het gemeentelijk avontuur er op. Ik ga mijn aandacht weer vol op het waterschap Drents Overijsselse Delta richten. Die Blue Deal spreekt mij erg aan. Tot zo lang het duurt. Want de eerste verkiezing schermutselingen bij WDOD zijn al zichtbaar en voelbaar.

 

20 maart 2019

De verkiezingen van het waterschapsbestuur voor de periode 2019 – 2023. Hier wordt door WDOD alweer flink op geanticipeerd. Geruime tijd was het opkomstpercentage bij waterschap verkiezingen wat onder de maat. Eigenlijk te laag om een gedragen vertegenwoordiging te garanderen. Sinds de waterschap verkiezingen gekoppeld zijn aan de provinciale verkiezingen worden acceptabel opkomstpercentages gehaald.
Waterschap verkiezingen zijn de oudste vorm van democratie. In de middeleeuwen werden de vertegenwoordigers al “gekozen”. Vaak waren dit inhoudelijk betrokkenen die een (groot) belang hadden in een goed waterbeheer. Rond 2000 zijn diverse waterschappen (kwantiteitsopgave) samengevoegd/gefuseerd met de zuiveringsschappen (kwaliteitsopgave). We noemen deze waterschappen sindsdien All-in waterschappen. Ook zijn door fusies en samenvoegingen grotere beheersgebieden ontstaan. Zo ook ons beheersgebied. Sinds 2016 zijn de waterschappen Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland één waterschap: het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een beheersgebied van Assen tot Deventer. Best groot eigenlijk. Met die Blue Deal gaan we over de beheers grenzen van WDOD én van Nederland. Water wordt alleen maar groter.
Dit vraagt naast kundige en vaardige ambtenaren ook kundige waterschapsbesturen. Misschien wel een “ander” bestuur. WDOD zet zich hiervoor in. Naast “verjonging” zet het waterschap in op meer bekendheid van de mooie taak van een waterschapsbestuurder. Hiervoor worden een aantal (info) bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd voor aspirant bestuurders.
Op dit moment wordt de cursus “Actief voor het waterschap” voorbereid voor de nieuwe lichting bestuurders. Naast ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat wordt een stevig beroep gedaan op de huidige bestuurders hun ervaringen te delen. Want hoe ga je als waterschap bestuurder nu om met tegengestelde belangen, bijvoorbeeld bedrijf – natuur, hoe doe je dat nou? Ook wordt uitgelegd hoe de geldende besluitvormingsprocedures en waterschap financiën zijn ingericht. Maar veel aandacht komt er voor de “gereedschapskist” die een waterschap bestuurder ter beschikking heeft en hoe de instrumenten uit deze gereedschap te gebruiken/in te zetten. De huidige bestuurders geven hiermee inzicht hoe ze invulling geven aan de drie hun toebedeelde bestuursrollen: kader stellend, controleur en volksvertegenwoordiger.
Kortom, WDOD haalt alles uit de kast om professionele nieuwe (jonge) aspirant waterschap bestuurders te informeren en te enthousiasmeren. Nu al? Ja, het is maar zo 20 maart 2019. Alle partijen staan al in de startblokken om samen te werken in een (regionale) Blue deal.
Nu de PvdA nog!

Van verkiezing naar verkiezing.

Wim Konter