14 oktober 2016

Armoedebestrijding is gebaat bij vertrouwen en maatwerk

De bijeenkomst van 3 oktober was een goede mix van landelijk beleid en lokale uitwerking. Keklik Yücel gaf aan dat de bijdrage van de PvdA in het kabinet ervoor gezorgd heeft dat er blijvend aandacht is voor armoede bij kinderen. Zij beseft ook dat het nooit genoeg is en dat het soms frustrerend is dat het niet altijd zo wordt ingezet als bedoeld. Zij maakt zich dan ook vanuit de Tweede Kamer sterk dat geld wordt geoormerkt: het geld dat gemeenten van het Rijk krijgt moet worden gebruikt waarvoor het is bedoeld. Geld voor de zorg moet naar de zorg en geld voor kinderen die opgroeien in armoede moet ook naar die kinderen toe. Zij was dan ook verheugd te melden dat  Jetta Klijnsma structureel 100 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor kinderen die opgroeien in armoede. Hierdoor wordt het voor die 400.000 kinderen mogelijk om gewoon mee te kunnen met schoolreisjes, een winterjas aan te schaffen en muziekles te volgen. Dit is geoormerkt geld en moet in natura worden besteed voor de kinderen. Keklik ging ook het gesprek aan met de zaal, waar diverse vertegenwoordigers van diverse organisaties (Timpaan, Voedselbank, JY,RIBW e.d.) aanwezig waren. Vanuit de zaal werd onder andere een pleidooi gehouden voor niet alleen vakinhoudelijke deskundigheid bij keukentafelgesprekken, maar vooral voor aansluiting bij de doelgroep. Mensen zijn vaak wantrouwend. De kans is nu aanwezig dat de gesprekken dood slaan op regels, voordat het gesprek goed en wel op gang is.  De gesprekken zijn voor jongeren vaak van groot belang. Het is dan zaak niet direct over financiële zaken van de jongeren te beginnen, maar eerst te luisteren naar de mens achter de aanvraag alvorens met een oordeel te komen. Vertrouwen geven kost soms tijd, maar je wint er zoveel mee. Schaamte van mensen en het daarom geen beroep willen doen op ondersteuning van de gemeente werd ook als belemmering genoemd. Het is zaak dat er eerst een vertrouwensband met mensen ontstaat. Dat maakt het ook makkelijker mensen te bereiken en hen te overtuigen dat het voor hun kinderen ook beter is als zij mee kunnen doen. De verstrekking van middelen aan kinderen moet ook laagdrempeliger en minder bureaucratisch. Veel mensen vinden het moeilijk formulieren in te vullen en lezen ook niet altijd alle post. Het is belangrijk dat mensen kunnen worden doorverwezen voor ondersteuning bij een punt waar zij altijd terecht kunnen. Voorheen was er een aanspreekpersoon bij de gemeente waar de diverse organisaties konden doorverwijzen, waarbij men wist dat het goed zou komen. Nu moet men vaak meerdere keren hetzelfde verhaal vertellen voordat ze bij het juiste adres zijn.  Voor dat men daar is waar men moet zijn heeft men het al opgegeven. Het vertrouwen heeft weer een knauw gekregen. Er is ook een wirwar aan regelingen en potjes die niet allemaal gebruikt worden, omdat regels per potje worden toegepast in plaats dat er gekeken wordt naar de situatie van de persoon en daar een oplossing bij wordt gezocht. De diverse organisaties zouden ook graag willen experimenteren en de ruimte krijgen tot meer maatwerk. Zij geven aan dat dit zeker niet duurder hoeft te zijn, maar wel efficiënter. De behoefte aan het delen van informatie met de gemeente(raad) en college is groot bij het veld. Dit zou dan ook voordat de beleidsbeslissingen plaats moeten vinden aan de orde moeten komen. Daarvoor is het kort dag. De PvdA fractie gaf aan zich hiervoor in te willen zetten, omdat de fractie ook vindt dat de mensen op de werkvloer vaak goed aan kunnen geven wat er nodig is en wat knelt. Als daarover beleidsafspraken gemaakt kunnen worden, kunnen er misschien kastjes en muren verdwijnen en is er weer sprake van oplossingen die tussen mensen besproken kunnen worden. Drempels weg, is niet alleen letterlijk een oplossing voor het beter kunnen laten meedoen van een ieder aan de samenleving. Kortom een waardevolle bijeenkomst. Uitgesproken werd dat de partijen elkaar blijven opzoeken.