5 oktober 2017

Opnieuw raadsvragen over de inzameling van oud papier

De raad heeft het college van BGL etc. op pad gestuurd om draagvlak bij de scholen en verenigingen die oud papier inzamelen te verkrijgen voor een verbetering van de inzameling (veiligheid voor de inzamelaars langs de weg, een goede dekking over de hele gemeente, nog minder papier in het grijs afval etc.). Volgens de verenigingen heeft het college een werkwijze gekozen die het draagvlak voor verbeteringen bij de verenigingen ondergraaft. Dat bleek op een avond van de inzamelaars (21 september) en op de vergadering van de raad op 3 oktober, waar namens de verenigingen ingesproken werd. We hebben daarom opnieuw raadsvragen gesteld gericht aan het college om hun werkwijze bij te sturen.

Geacht college van Steenwijkerland,

tijdens de vergadering van de raadscommissie d.d. 3 oktober kwam opnieuw de inzameling van oud papier aan de orde. Namens zwemclub Steenwijk ’34 en andere verenigingen formuleerde mevrouw Dollekamp een aantal indringende vragen met betrekking tot de voorbereiding van nieuw beleid rond de inzameling van oud papier. Op aandringen van de raad zouden de inzamelende verenigingen nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van dat nieuwe beleid om dat vervolgens aan de raad voor te leggen. Dollekamp vroeg in haar betoog met name aandacht voor de daarbij toegepaste werkwijze en deed verslag van veel onrust onder de inzamelaars over de werkwijze en de uitkomst waarop “gestuurd” wordt. Omdat in de commissievergadering onduidelijk bleef hoe en wanneer op haar vragen gereageerd wordt, nemen wij de kern daarvan als raadsvragen hier op, om zo zeker te zijn van expliciete beantwoording door het college en helderheid voor de verenigingen en de raad:

  • Er is bij de verenigingen onduidelijkheid ontstaan over de rol van de enquête onder de inwoners over de inzameling van oud papier bij de verdere besluitvorming. In de gesprekken van de gemeente en Rova met de verenigingen kwam de uitkomst van dat onderzoek maar marginaal aan de orde. De verenigingen zijn er zeker van dat veel inwoners de inzameling door verenigingen willen voortzetten. Daar lijkt weinig rekening mee gehouden te worden. Kunt u dit toelichten?
  • De inzamelaars blijken “aantoonbaar” verschillende informatie gekregen te hebben van de zijde van de gemeente wat betreft werkwijze, vergoeding en invoering. Klopt dit? Zit daar een gedachte achter?
  • De gesprekken worden apart met elke vereniging gevoerd. Er is in de afgelopen periode geen plenaire bijeenkomst met alle inzamelaars georganiseerd van de zijde van de gemeente. Waarom is voor deze werkwijze gekozen? De inzamelaars vrezen zo uiteen gespeeld te worden.
  • De inspreker verzocht om meer bestuurlijke betrokkenheid bij het gezamenlijk zoeken naar een toekomstbestendige inzameling van oud papier en vroeg specifiek naar het organiseren van een bijeenkomst voor alle inzamelende verenigingen, scholen etc. onder verantwoordelijkeheid en aanwezigheid van de wethouder. Wilt u aan dit verzoek tegemoet komen?