Over ons

De PvdA heeft vertegenwoordigers op alle niveaus. In Brussel, Den Haag, in de provincies, bij de waterschappen en in onze gemeente. Verbindingen zijn dus snel gelegd. Als we in onze gemeente kansen zien of tegen problemen aanlopen dan kunnen wij die verbindingen inzetten om snel tot resultaat te komen.

De PvdA is een partij die ruimte laat voor verschil – de fabrieksarbeider naast de hoogleraar – maar er tegelijkertijd voor waakt dat die verschillen onaanvaardbaar groot worden. Een partij die iedereen gelijke kansen biedt, maar mensen die het ’t hardst nodig hebben ook een steuntje in de rug durft te geven. Een partij met de blik op de toekomst, maar het verleden niet vergeet. En een partij waarbij het lidmaatschap ook betekent dat je mee mag praten en invloed kunt uitoefenen op de koers van je stad, dorp of  land.

De PvdA Steenwijkerland is een vereniging. Dit betekent dat de ongeveer 225 leden de macht hebben en meedenken, meepraten en meebeslissen over wat er moet gebeuren binnen de vereniging. Dat gebeurt enkele keren per jaar in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het lokale afdelingsbestuur, gekozen door de ALV, regelt de dagelijkse gang van zaken. Elk lid kan zich voor een verkiesbare post van bestuurslid kandideren.

Het afdelingsbestuur is onder meer verantwoordelijk voor ledenwerving, ledenbeheer, scouting, opleiding en training, alle communicatie met de leden (denk aan website, nieuwsbrief en ledenblad) en de organisatie van lokale bijeenkomsten.  In haar band met de lokale politiek is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor het voortgangsoverleg met de wethouders en de fractie, de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de fractieleden, het werven van de kandidaten voor de gemeenteraad (i.s.m. kandidaatstellingsommissie), het schrijven van het verkiezingsprogramma (i.s.m. programmacommissie) en het organiseren van de campagne (i.s.m. campagnecommissie).

Binnen de partij moet het bestuur zorgen voor goede vertegenwoordiging op de gewestvergadering, de politieke ledenraad, de adviesraad verenigingszaken en op de landelijke congressen. Bovendien onderhoudt het bestuur de banden met de andere afdelingen in de regio en draagt ze zorg voor de komst van landelijke PvdA-prominenten naar Steenwijkerland.

Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid, het toezien op de uitvoering daarvan en het vertegenwoordigen van de burgers. Ook stelt de gemeenteraad de begroting vast en benoemt en ontslaat wethouders. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners.De  gemeenteraad in Steenwijkerland bestaat uit negen partijen verdeeld over 27 zetels. De PvdA is met vijf zetels de grootste fractie binnen de gemeenteraad.  In raadsvergaderingen en commissievergaderingen debatteren de fractieleden over de plannen voor de gemeente. Welke prioriteiten worden er gesteld en waar gaat het meeste geld heen? De PvdA fractie zet zich hard in om de gemeente sterker en socialer te maken.

College van B en W

Het College van burgemeester en wethouders (kortweg ook vaak ‘B en W’ genoemd) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen (het medebewind). Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college van B en W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college voert het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. B en W beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester doorslaggevend is als de stemmen staken.

Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet herroepen. Wel kan de raad er bij het college op aandringen een ander besluit te nemen; in het uiterste geval kunnen één of meerdere wethouders naar huis worden gestuurd.

Wethouder

Wethouders worden door de raad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt. Wel geldt in dat laatste geval de eis dat de wethouder uiterlijk binnen een jaar na benoeming binnen de gemeentegrenzen komt wonen.