Vragen met betrekking tot woonwagenstandplaatsen

Door Mathinus Wolters op 23 oktober 2018

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen in de diverse landelijke en regionale media zijn er protestbewegingen gaande om de diverse gemeenten duidelijk te maken dat er behoefte is aan meer staanplaatsen voor woonwagens.

Hoewel er momenteel in Steenwijkerland nog geen zichtbare actie wordt gevoerd, komen er bij onze fractie al geruime tijd signalen binnen dat er wel degelijk vraag is naar meer staanplaatsen binnen onze gemeente.

In een adviesbrief van het “College voor de rechten van de mens” aan minister Ollongren, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt het volgende gezegd over het voorzien in voldoende staanplaatsen voor woonwagens:

 “Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Echter gezien de specifieke woonbehoefte van woonwagenbewoners kunnen ze niet zonder meer gelijkgesteld worden met andere woningzoekenden. Het is de verantwoordelijkheid van onder meer de gemeente om te voorzien in voldoende huisvesting. Dat houdt in dat de gemeente zowel aandacht heeft voor de huisvesting voor de woningzoekenden die zich richten op de Kenmerk reguliere woningmarkt als op woningzoekenden die zich richten op woonwagens en standplaatsen.”

Met de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 kwam er een einde aan de verplichting voor gemeenten om te voorzien in voldoende staanplaatsen. Veel gemeenten hebben dit aangegrepen om te sturen op een “0” of uitsterfbeleid.

Inmiddels staat de woonwagencultuur genoteerd op de Unesco lijst voor cultureel erfgoed, met het behoud van de cultuur als doel.

Reden voor Mathinus Wolters om namens de fractie van de PvdA vragen te stellen aan het college van B&W:

  • Wat is het standpunt van de gemeente Steenwijkerland ten opzichte het woonwagenbeleid?
  • Bent u, net als de fractie van de PvdA, van mening dat iedere inwoner het recht heeft te wonen hoe hij of zij dit wil?
  • In juni 2018 is er naar aanleiding van bovengenoemd advies door de rijksoverheid bij alle Nederlandse gemeenten de vraag uitgezet tot inventarisatie van het aanwezige aantal staanplaatsen binnen de gemeenten. Heeft de gemeente Steenwijkerland gehoor gegeven aan deze oproep?
  • Zo ja, wat is de uitkomst van deze inventarisatie?
  • Heeft u in beeld of er momenteel een wachtlijst is voor staanplaatsen binnen onze gemeente?
  • Zo ja, hoeveel mensen staan er op deze wachtlijst?
  • Heeft u hiermee alle mensen in beeld die mogelijk aanspraak willen maken op een staanplaats?
Mathinus Wolters

Mathinus Wolters

Ik ben Mathinus Wolters, 32 jaar vader van zoon Ruben (10) en dochter Rachel (8) uit Steenwijkerwold. Als mensen mij positief verrassen en laten zien dat ze meer in hun mars hebben dan in eerste instantie verwacht, daar word ik blij van. Ik zit in de politiek omdat iedereen er toe doet, ongeacht wie je

Meer over Mathinus Wolters