4 april 2018, van 20:00 tot 22:15, Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk | Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Jaarvergadering

 

 

afdeling Steenwijkerland

 

 

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt:

 

Wanneer:                    woensdag 4 april 2018.

Waar:                          Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Aanvang:                    20.00 uur

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen – ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 23 november 2017.
 4. Notulen ledenvergadering 7 december 2017.
 5. Jaarverslag secretaris 2017.
 6. Jaarrekening 2017 (wordt ter vergadering uitgereikt)
 7. Verslag kascontrolecommissie (Willem Sommer en Bert Dassen)
 8. Jaarverslag fractie 2017
 9. Bestuursverkiezing:
 10. Jan Dirkzwager (voorzitter), aftredend vanwege verhuizing buiten Steenwijkerland.

Voorzitter wordt in functie gekozen, het bestuur stelt voor te benoemen als    voorzitter ……………………………..

Wim Ziel, aftredend en niet herkiesbaar

Wil Pit, aftredend en niet herkiesbaar

 1. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger:

Het bestuur stelt voor ……………… te benoemen als afgevaardigde en ………….. als plaatsvervanger

 1. Benoeming gewestelijk afgevaardigden:

Het bestuur stelt voor te benoemen:

 1. ……………………… was in 2017 Tinus Wolters
 2. ……………………… was in 2017 Willem Sommer
 3. ……………………… was in 2017 Siem Bakker
 1. Benoeming kascontrolecommissie:

Willem Sommer aftredend en herkiesbaar

Bert Dassen herkiesbaar

Reserve vacature

 1. Rondvraag
 2. Pauze
 3. Verkiezingsuitslag
 4. Sluiting uiterlijk 22.15 uur

 

Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.