30 maart 2017, om 22:00, MFC de Zuidwester, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk | MFC de Zuidwester, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Jaarvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt:

 

Wanneer:                    donderdag 30 maart 2017.

Waar:                          Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Aanvang:                    20.00 uur

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen – ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016.
 4. Notulen ledenvergadering 21 november 2016.
 5. Jaarverslag secretaris 2016
 6. Jaarrekening 2016 (wordt ter vergadering uitgereikt)
 7. Verslag kascontrolecommissie (Jan ten Klooster en Frits Hoekstra)
 8. Jaarverslag fractie 2016
 9. Jaarverslag ombudsteam 2016
 10. Bestuursverkiezing:

Marion van den Berg, aftredend en herkiesbaar

 1. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger:

Het bestuur stelt voor Frits Hoekstra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als plaatsvervanger

 1. Benoeming gewestelijk afgevaardigden:

Het bestuur stelt voor te benoemen:

 1. Tinus Wolters
 2. Willem Sommer
 3. Siem Bakker
 4. Benoeming kascontrolecommissie:

Frits Hoekstra aftredend en herkiesbaar

Willem Sommer

Reserve vacature

 1. Vaststelling profielschets raadsleden
 2. Vaststelling profielschets wethouder
 3. Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie
 4. Rondvraag.
 5. Pauze
 6. Henk Nijboer, Lid Tweede Kamer (onder voorbehoud van beschikbaarheid)
 7. Sluiting uiterlijk 22.15 uur

 

Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.